Управителният съвет на Асоциация на парковете в България, на основание чл. 25 ал.1 на Устава на Асоциацията свиква общото събрание на сдружението на 6 април 2019 г. от 11.00 часа в офиса на Асоциация на парковете в България – София 1000, ул. Хан Аспарух 26 ап.1. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 10.45 ч. Същото ще се проведе при следния дневен ред. 1. Разглеждане и приемане на финансов отчет за дейността на сдружението през 2018 г. 2. Разглеждане и приемане на отчет за дейността за 2018г. по чл. 40, ал. 2 на ЗЮЛНЦ. 3. Избор на нов член на УС 4. Други

Share