640-420-sinyt-na-zaginalite-v-katastrofa-motoristi-shte-viarvam-che-shteДнес, 30 юли 2018 г. по инициатива на Програма достъп до информация от АПБ заедно с още 50 неправителствени организации беше поискано от Президента на Република България да наложи вето на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК). Поправките в законопроекта са приети в абсолютна непрозрачност и при редица процедурни нарушения. Още повече, те са обезпокоителни и нанасят тежък удар върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега.

С измененията в АПК се ограничава правото на достъп до административно правосъдие както за гражданите, така и за юридическите лица с нестопанска цел. Много от делата се превръщат в едноинстанционни, а при тези, които остават двуинстанционни, държавните такси по жалбите при гражданите се увеличават 14 пъти, а за юридическите лица с нестопанска цел като сдруженията на граждани увеличението е 70 пъти.  Тези увеличения са без действителна оценка на въздействието и финансова обосновка, като дори не са отчетени годишните доклади на Върховния административен съд (ВАС) и административните съдилища, за да се анализират реалните проблеми. Освен това, за първи път в историята на административното правосъдие ще се събират държавни такси като процент от материалния интерес, като гражданите, търсещи защита в тези случаи ще бъдат натоварвани да плащат такси в размер до 4500 лв. Таксите не са съобразени с доходите на населението, с инфлацията от 1998 г., когато са приети действащите такси (218 % или 2,2 пъти), нито е възможно да бъдат съобразени, тъй като са определени в закон, т.е. в най-малко гъвкавия правен акт. С поправките в ЗИД на АПК се създават предпоставки за непрозрачни осъдителни решения, при които ответните лица не могат да се защитят. Опасни текстове в ЗИД на АПК за гражданите и неправителствените организации и противно на Европейската политика за разширяване на достъпа до правосъдие. Начисляване на такава такса е тъкмо при дела, свързани с оценка въздействието върху околната среда на проекти в сферата на енергетиката и транспортната инфраструктура, където е основният корупционен риск. Със ЗИД на АПК се въвеждат и такси при касационно обжалване от публични институции, които ще ги плащат от бюджета, но при неблагоприятен изход от делото ще искат присъждането на таксите да бъде изплатено от жалбоподателите.

Без никаква разумна причина и въпреки изразената воля от общото събрание на съдиите от Върховния административен съд касационните производства ще се разглеждат по принцип в закрити заседания. Разглеждането на въпроси по същество без участието на страните в процеса е безпрецедентно и е в нарушение на принципите за състезателност и справедлив процес, гарантирани с чл. 121, ал.1 от Конституцията и чл. 6 § 1 от Европейската конвенция за правата на човека.

Линк към писмото можете да намерите тук: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2018/Iskane_za_veto_na_APK_Final.pdf

Share