За АПБ

панорама

“Асоциация на парковете в България” (АПБ) е учредена на 28.01.2003 г. в гр. София, като неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Към настоящия момент в нея членуват 4 колективни члена (1 сдружение и 3 дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). Целта на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси. АПБ е член на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и един от активните инициатори на застъпнически кампании за опазване на природата в България.

АПБ работи с местни общности, природозащитни и други НПО, местни и централни власти, медии и бизнес с цел подпомагане на устойчивото управление на природните ресурси на България.

Основни области на дейност на АПБ са:

1. Изучаване, опазване и развитие на българските паркове и системата от защитени територии.

2. Развитие на парковете и другите защитени територии в България.

3. Подпомагане генерирането на доходи в парковите и околопарковите територии.

4. Популяризиране на значението и целите на системата от защитени територии в България.

5. Насърчаване и постигане на ефективно сътрудничество на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и биологичното разнообразие.

6. Подпомагане на устойчивото развитие на защитените територии в България за благото на настоящите и бъдещите поколения.

7. Изграждане на екологична култура сред населението.

8. Подпомагане прилагането на националното и международното законодателство и успешни практики за управление на защитените територии, биологичното и ландшафтното разнообразие.

Членовете на АПБ представляват постоянен екип доброволци, които създават и осъществяват дейностите на организацията. В мнозинството си те са експерти с екологично, биологично и лесовъдско образование и с дългогодишен опит на работа в държавната администрация, отговорна за природните паркове в България. Екипът от постоянни сътрудници на Асоциацията на парковете в България се състои от 3 души. Те са както експерти в областите на дейност на АПБ, така и лица с квалификация, нужна за осъществяването на конкретни дейности – управление на проекти, дигитализация на архиви, ПР и управление на онлайн съдържание.