Logo_BSCP (2)Започва програма за финансиране на ПББ
/подпомагащ биоразнообразието бизнес/

Условията за кандидатстване ще бъдат доразвивани и допълнени с формуляри за кандидатите, които подлежат на промяна от страна на Управителния съвет на проекта в периода до 19 юни 2013 г.

Предоставяното финансиране ще подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, които попадат в или граничат с природните паркове „Врачански Балкан“ „Българка“ и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000. Срещи за представяне на програмата са планирани в Габрово, Трявна, Враца и Чипровци в периода 29 май – 4 юни (виж графика в раздел „Дейности“).

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъде регистрирано юридическо лице преди сключване на договор. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местна администрация.

Допустимите дейности по програмата за ПББ трябва да бъдат:
• финансово устойчиви (приложен бизнес план)
• предоставяне на стопански услуги в периода 1 септември 2013 г. – 31 януари 2015г.
• насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушават заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони
• извършвани на териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци, Чупрене.

Примерни дейности на ПББ:
• Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
• Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Основни фактори, които кандидатите трябва да имат пред вид при разработване на проект за кандидатстване към програмата за ПББ:
• Природни специфики на природните паркове „Врачански Балкан“ и „Българка“ и на зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000 (консервационно значими видове и местообитания; програмни документи на защитените територии)
• Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Времеви график:
• Първа сесия за кандидатстване: краен срок за подаване на документи 15 юли 2013 г.
• Срок за изпълнение на проектите: 1 септември 2013 г. – 31 януари 2015 г.

Финансови условия:
• Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране от 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс.
• Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 35 000 лв.

АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2015 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да видите тук.

За въпроси, формуляри за кандидатстване и консултации по изработване на проектните предложения, моля свържете се с АПБ по някой от начините, посочени в раздел „За контакти“.

Share