24_bigДнес, 05.07.2018 г. от Асоциация на парковете в България взехме участие в заседание на  Комисията по околната среда и води при НС, на което се гласува проектозакон за изменение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предложените промени в предходните и заключителни разпоредби на ЗООС налагат поправки в редица закони, сред които и в Закона за водите, където се предвижда да се заличат съществуващите санитарно-охранителни зони (СОЗ). На мястото на заличените СОЗ ще се създадат защитни пояси, които ще отслабят защитата на водоизточниците от замърсеност, сечи, строителство и други човешки дейности, извършвани в непосредствена близост до вододайните източници, освен това ще се влоши качеството на питейните води.

По време на заседанието ние от Асоциация на парковете в България изразихме становище, с което не подкрепяме заличаването на СОЗовете с предвидените промени в Закона за водите чрез предходните и заключителни разпоредби на ЗООС. Обърнахме внимание, че санитарно-охранителни зони в България има от 1906 г. и тяхното обявяване е с цел осиуряване на чиста питейна вода на населението на България. Заличаването СОЗ освен че ще влоши качеството на водата, но ще допусне сечи в около 380 000 ха гори, в резултат на които ще загубим най-ценния обществен ресурс.

Разглежданият вариант на проектозакона за изменение на ЗООС е достъпен тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108/

Резюме от заседанието на КОСВ, направено от инж. Тома Белев, можете да видите тук.

Share