Съгласно Решение на УС на АПБ от 14.12.2021 г, на основание чл. 25, ал. 1 на Устава Асоциацията на парковете в България се свиква Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 16 януари 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в офиса на Асоциация на парковете в България – София 1000, ул. Хан Аспарух № 26, ап.1. То ще бъде проведено при следния дневен ред:
1. Избор на нов УС
2. Избор на председател на УС
3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 28 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 09.45ч.

Share