На 27 Април 2016 г. Асоциация на парковете в България изпрати становище до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по отношение предвидените нови промени в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление на Министерския съвет № 63 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.).

Миналата седмица (18 Април 2016 г.) МОСВ публикува нов проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост. Асоциация на парковете в България констатира, че така изготвеният проект не води до разрешаване на отдавна наболели проблеми с пашуването в националните ни паркове. Напротив, предвидените промени целят намаляване на таксите за паша в защитените територии изключително държавна собственост, което ще предизвика по-силен натиск за пашуване в националните паркове и ще доведе до увреждане на естествената растителност. В тази връзка АПБ изпрати становище с предложения, които целят увеличаване на постъпленията в ПУДООС, подобряване условията за конкуренция, подпомогане по-ефективното прилагане и контрол на поддържащите и възстановителни мерорпиятия в защитените територии – изключително държавна собственост.

Ето тук можете да видите повече за: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление на Министерския съвет № 63 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.).

2. Становището на Асоциация на парковете в България

Share