IMG_1047Асоциацията на парковете в България организира петото национално обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата,. Обучението ще се проведе в периода 24-28 Април 2017 г. в х-л “Балкан”, с. Чифлик, общ. Троян.

Ежегодното петдневно обучение на Асоциацията е предназначено за работещите в сферата на защитените територии, защитените зони по Натура 2000, служителите на системата по горите и природозащитните неправителствени организации.

Поканени са български експерти, които ще представят различни теми в областта на защитените територии, Натура 2000 и горското стопанство, сред които представители на Изпълнителната агенция по горите, Софийския университет, Националния природонаучен музей, консултантски фирми, НПО и др.

Обучението се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени над 200 експерти от дирекциите на природните и национални паркове, РИОСВ, екологични НПО и др. Участвали са и представители не само от България, но и Молдова, Армения. Освен надграждане на капацитета на служителите чрез повече от 120 лекции и презентации до момента, друга важна цел на тези обучения е обмяната на опит, създаването на работеща мрежа от хора, които са свързани с опазването на системата от защитени територии и зони в страната.

За контакти:

инж. Тома Белев – 0888 100 373, Председател на УС на АПБ

Зорница Стратиева – 0884 073 761, координатор проект, АПБ

Share