Асоциацията на парковете в България започна изпълнението на проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“. Проектът се финансира от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ в размер до 79 177,07 лв., от които 85% от Европейския социален фонд(67 300, 51 лв) и 15% национално съфинансиране (11876,56 лв) и ще се изпълнява 24 месеца от 27.12.2018 до 27.12.2020г.

От приемане на Закона за биологичното разнообразие през 2002 година Натура 2000 е предмет на големи обществени дискусии. Най-често те са ориентирани към начина на включване на заинтересованите страни (бизнес, граждани и НПО) в процеса на взимане на решения. Тези ту избухващи, ту затихващи конфликти се дължат на несъвършената нормативна база, лошото информиране на заинтересованите страни и на логичното увеличаващо се недоверие между тях и държавните органи. Между четирите групи – държавна администрация, граждани, бизнес и НПО протичат едновременно противопоставящи се и партниращи процеси, но като цяло конфликтите намаляват ползата от мрежата Натура 2000 за развитието и влошават опазването на биологичното разнообразие като всички страни губят. Тъй като нормите за включване и на бизнеса, и на НПО, и на гражданите са едни и същи, това показва, че са несъвършени и предполагат конфликти. Проектът си поставя за цел да допринесе за увеличаване на разбирането между всички страни, усъвършенстване на нормативната база, касаеща включването на гражданите, НПО и бизнеса в процесите на управление и като цяло до подобряване на управлението на мрежата. Проектът ще се развива на четири нива – анализ, мониторинг, въвеждане на добри практики и информация. В рамките на проекта ще бъдат разработени анализи на протеклите процеси от 2002 до сега и ще се извърши оценка на потенциала на законодателството, който в бъдеще да гарантира включването на страните и на основата на опита на останалите членки от ЕС ще се подготвят както предложения за промяна на нормативната база, така и ръководство с добри практики, неизискващи промени в законите. В рамките на проекта ще тече мониторинг на дейността на компетентните органи и съда, който ще стане основа за формирането на постоянни и ритмични професионални дискусии с представители на всички заинтересовани страни с цел подобряване и синхронизиране на разбиранията и представите на участниците. Проектът ще допринесе и за повишаване информираността на всички страни относно Натура 2000.

В рамките на проекта ще се извършат следните дейности:

  • Анализ на гражданското участие в процесите по създаване  на НЕМ Натура 2000;
  • Анализ на нормативната база по отношение включването на гражданите в процесите по управление на Натура 2000, включително финансиране, органи за управление, контрол, мониторинг и докладване, информираност;
  • Проучване на добри практики от България и страните членки на ЕС за подобряване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на национални политики, които са приложими спрямо управлението на Натура 2000 в България;
  • Изработване на доклад за законодателството на Европейския съюз по отношение включването на гражданите и гражданските организации в процесите на управление на мрежата Натура 2000;
  • Осъществяване на мониторинг върху действията, решенията, политиките и прилагането на законодателството за Натура 2000 на избрани компетентни органи – на национално, регионално и локално ниво;
  • Осъществяване на мониторинг на делата срещу решенията на администрацията ангажирана с управлението на Натура 2000 по отношение прилагането на релевантните европейски директиви;
  • Разработване на Ръководство за намаляване на конфликта между администрациите от една страна и гражданите и бизнеса по отношение на управлението на НЕМ Натура 2000;
  • Провеждане на уебинари „ Натура 2000 – професионалният поглед“;
  • Провеждане на серия от 4 кръгли маси посветени на управлението на Натура 2000 мрежата и участието на гражданите и бизнеса в него.


Share