Европейската комисия обмисля „спиране на междинните плащания“ по програмата

Над 5 милиона евро са загубени за дейностите по опазване на биоразнообразието в България. Средствата бяха прехвърлени от ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ по оста за управление на отпадъците заради това, че в края на ключовата междинна за оперативните програми 2018 година етапни цели на програмата не са достигнати. Наред с това от писмо на Комисията от септември 2019 става ясно, че тъй като, съгласно чл. 22, ал.6 от Регламент на ЕС №1303/2013, постигането на под 65% от етапните цели по програмата се окачествява като „сериозен неуспех“[1], комисията обмисля „спиране на междинните плащания“ по програмата.

През цялото време на изпълнение на тази и предишната програма в рамките на Комитета за наблюдениe екологичните организации алармираха за проблеми с ефективността на използване на средствата, както и необходимостта за стартиране на планирани мерки.

Примерите за неефективност на програмата са: използване на голяма част от средствата за малка част от мрежата Натура 2000; прокарване на пътища за сухоземна техника за гасене на пожари вместо закупуване на летателна техника; ремонт на пътища, маскирани като мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания и др. Само за пример – най – голяма като бюджет процедура за преки консервационни дейности, на стойност 41 072 430 лв. е съсредоточена в едва 10% от Натура 2000 мрежата[2]. В същото време важни мерки като тези за борба с бракониерството и закупуване на земи от защитени зони с цел разрешаване на конфликти изобщо не са стартирани вече пет години от началото на програмата. Едва в Индикативната годишна работна програма за 2020 г. мярката за закупуване на земи е включена, но единствено за приоритетното местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и без посочени суми.

Дългогодишното неглижиране на пряката консервационна работа в по-широк обхват на мрежата даде своя резултат[3]. Оценката на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000 показва, че 81% от тях са в неблагоприятно състояние или за тях няма данни.

Коалиция „За да остане природа в България“ настоява за незабавна промяна на досегашното изпълнение на програмата и прилагане на следните мерки:

– Незабавно обявяване на процедурите за борба с бракониерство и закупувана на земи с ценни и редки местообитания, но не само на понтосарматски степи на Калиакра, а и за други местообитания като крайречни гори, дюни и др. Процедури, за чието стартиране настояваме от години;
– Използване на средствата по ос 3 за цялата мрежа, както и за мерки от изтекли, но неприлагащи се в момента планове за действия за видове;
– Използване на средства от програма ОПОС за обявяване на безкрайно закъснелите заповеди на защитени зони за природните местообитания;
– Закупуване на летателни средства за борба с горските пожари.

За съжаление, състоянието на използване на средствата за биоразнообразие от Оперативната програма отразява цялостното отношение на ръководството на министерството на околната среда към опазването на екологичната мрежа в България до момента. Затова и от Коалиция „За да остане природа“ настояваме за оставката на Нено Димов още от 2018 година. България има нужда от достойно управление на биоразнообразието си, а средствата за неговото опазване да се използват по смислен начин, тъй като Оперативна програма „Околна среда“ представлява основният финансов инструмент за изпълнение на политиките за опазване на биоразнообразието и Натура 2000.

Детайлно описание на проблемите може да намерите тук: Работят ли парите от Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 за биоразнообразието на България, Анализ на Коалиция „За да остане природа в България“, декември 2019 г.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
[2] https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/a537eae0-6e49-4fcc-b6be-02601541669b
[3] https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries#tab-see-also

Share