Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони