„Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“

Асоциацията на парковете в България изпълни в периода 2019-2020 проект BG05SFOP001-2.009-0109 „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на …

пълният текст »