Асоциация на парковете в България, организации от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, инициативата „Зелени закони“, инициативата „Прозрачни планини“, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Бургаска регионална туристическа камара и граждани се обърнаха с искане до Министерски съвет за незабавно спиране реализирането на инвестиционно намерение „Изграждане на МВЕЦ на р. Камешница“, което е без разрешително за водовземане.

Проектът за изграждането на МВЕЦа на р. Камешница предвижда прокопаване на най-младия парк в България – Беласица, за да бъде положен водопровод. Това ще наруши екологичното равновесие на река Камешница, ще намали водата на водопадите и ще доведе до тяхното пресъхване.

Изграждането на МВЕЦа на р. Камешница ще предизвика съществено увреждане на защитените територии в Природен парк Беласица и защитена зона BG 0000167 „Беласица“, част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Това би нарушило разпоредбите на Заповедта за обявяване на защитената територия и изискванията на опазване на природните местообитания и на Закона за водите.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развитие на туризъм в красивата планина, а за природата – изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.

Река Камешница е сред по-големите реки в Природен парк „Беласица“ и значението ѝ за живота на хората е огромно. Тя играе осигурява питейна вода за хората и животните и от нея зависи плодородието в района на Беласица. Камешнишки водопад е една от най-популярните и посещавани туристически атракции на територията на Природен парк „Беласица“. До водопада има и изградена информационна туристическа пътека „Тайните на водата“.

Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица – Камешнишки водопад. Имало е издадено разрешително за водовземане, което е изтекло на 19.07.2015 г., без да са предприети действия за изграждането на МВЕЦа.

Асоциация на парковете в България призовава да подкрепите спасяването на водопадите по река Камешница, като подпишете онлайн подписката: https://secure.avaaz.org/en/petition/DO_MINISTERSKI_SVET_DA_SPASIM_KAMEShNIShKITE_VODOPADI/?pv=4

Share