Днес, 23 септември, в Благоевград се провежда обществено обсъждане на проекта за план за управление на Национален парк Рила за периода 2015 – 2024 година. Отчитайки голямото значение на този документ за бъдещето на националният парк и водата за пиене на над 2 млн. жители, живеещи в териториите около парка и в София, Асоциацията на парковете в България взима участие в обсъждането и депозира в свое становище. В него Асоциацията изказа своето мнение, че документът, който се подлага на обсъждане, е прекалено суров и непълен – в него все още липсват около 20% от изисканата от заданието на МОСВ информация, и то в ключови области като:
• санитарно-охранителни зони за водите,
• ползване на водите от парка, дървесината, гъбите, горските плодове и билките от парковите територии,
• нарушения в парка и т.н.
В предложения документ липсват всички сборници, изискани от възложителя – в т.ч. за Абиотични фактори, Гори, Лечебни растения, Биологична характеристика, Инфраструктурни обекти, Социално-икономическа характеристика. Липсват и всички карти и данни от географската информационна система , както и над 50% от приложенията.
Според Асоциацията на парковете подобни липси обезсмислят обсъждането, което се провежда в момента и ни карат да предложим изпълнителят да попълни липсващата информация и отново да организира обществено обсъждане. Независимо от това, от Асоциацията сме изготвили 226 препоръки и забележки към текста – основно насочени към осигуряване на зониране , режими и мерки, гарантиращи опазването на природата и водоохранните функции на Национален парк Рила, изясняване на режимите в парка и планираните за следващия период на управлението му проекти и програми.
За контакти: Тома Белев, Председател на УС, 0888100373

Share