Автор на снимката: Татяна Косекова - БърчАсоциация на парковете в България, която е член на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, подкрепи хората от град Шипка, които искат да защитят над 100-годишната широколистна гора в местността Градишка могила, като предлагат обявяването на защитена местност.

Днес местният инициативен комитет от Шипка внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложение за започване на процедура по обявяването на нова защитена територия с категория „Защитена местност“ и наименование „Градишка могила“, с обща площ 659.14 хектара. Предложената местност се характеризира с наличие на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове и видове с висока консервационна значимост.

Непосредствено преди внасянето на предложението беше извършена проверка от местни доброволци, която установи, че е започнала сеч в сърцето на предложената защитена местност и вековната широколистна гора.

Представители на местния инициативен комитет смятат, че след като са уведомили Държавно горско стопанство – Казанлък през есента на 2015 г. за намеренията за обявяване на Защитена местност, от горското сега бързат да извършат добив на дървесина. Внесено е запитване в ДГС -Казанлък по Закона за достъп до обществена информация, за да се изяснят интензитетът на сечта и датата на разрешителното. На терен проверката показва, че има множество нови пътища, както и непочистени клони и паднали дървета.

Местните граждани декларират своята готовност да бранят гората, ако се налага и чрез акции и протести на място и пред отговорните институции.
Някои от основните цели на предложената Защитена местност „Градишка могила“ сa опазването на редки и защитени растителни видове, периферни местообитания на мечка, гнездови местообитания на редки и защитени птици; опазване на комплекс от естествени гори от бук и зимен дъб и силикатни сипеи; опазване и експониране на най-старите противоерозионни залесявания у нас; създаване на условия за познавателен туризъм за гостите на региона и рекреация за местното население.

От консервационна гледна точка с особена ценност в района са установените гнездови местообитания със сигурно гнездене на черен щъркел и голям ястреб, твърде вероятно гнездене на малък орел, а също и постоянните местообитания на мечката, южен белогръб кълвач, черен кълвач и др.

В предложената за защитена местност попадат част от първите горски култури у нас, създадени преди повече от 100 г. от френския лесовъд Феликс Мария Вожели с цел борба с ерозията и пороите по южните склонове на Стара планина, които са част от историята на горското стопанство на България.

Части от предложената защитена местност се използват от гражданите и гостите на Шипка за краткотраен отдих. В процес на подготовка е изграждане на образователен маршрут с тема борба с ерозията и устойчиво стопанисване на горите. През предложената защитена местност преминават туристически маршрути за върховете Шипка и Бузлуджа, Соколски манастир и др. В предложената защитена местност има водовземни съоръжения с локално значение, които са единствен източник за питейни води за някои от местните жители.

През февруари 2015 г. местният инициативен комитет внесе подписка в Министерство на земеделието и храните с искане за незабавно прекратяване на сечите в района на град Шипка по Селската река и Димовец, залесяване на прокараните пътища и сечища и спирането на прокарването на примитивни горски пътища като единствено средство за добив на дървесина. В резултат на подписката и проведени преговори между местния инициативен комитет и ДГС Казанлък и беше спряно прокарването на нов път в района над град Шипка.

Снимки от сечта: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005506856153733.1073741837.103266246377803&type=3

Share