Организации и институции

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Изпълнителна агенция по околна среда
http://eea.government.bg/

Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Изпълнителна агенция по горите
http://www.iag.bg/

Коалиция „За да остане природа в България“
http://forthenature.org/

Регионален екологичен център
http://www.rec.org

Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието
http://www.bsbcp.biodiversity.bg/

Environmental Career Opportunities
http://www.ecojobs.com

Черноморска мрежа на НПО
http://www.bseanetwork.org