bta sech3

Снимка: БТА

Въпреки промените в Закона за горите през периода 2013-2017 г., внедряващи конкретни мерки за въвеждане на съвременни технологии за контрол над сечите и на транспортирането на дървесината, все още част от дървесината в България продължава да се добива незаконно. Количеството на незаконно добития дървен материал е сравнително голямо спрямо официално добитата дървесина. Размерът е между 1/4 и 1/3 от официално добитите количества. Приблизително 150 милиона лева годишно са приходите от незаконните сечи за извършващите дърводобива, а загубите за собствениците на горите са значителни.

Това отчита Анализът на незаконния дърводобив за 2013-2017 г., представен днес, 04.07.2018 г. по време на пресконференция в БТА, от експерти на природозащитни организации, членуващи в Коалиция „За да остане природа в България“. Анализът е изготвен от международната организация WWF България като продължение на работата им по темата от предните доклади от 2009 г. и 2014 г. Резултатите от доклада бяха обсъдени с представители на медиите, природозащитната коалиция, Лесотехническия университет, Изпълнителната агенция по горите и Държавните горски предприятия.

По време на пресконференцията експертите от Коалиция „За да остане природа в България“ акцентираха върху обемите на незаконния дърводобив в България и върху ефективността на наложените мерки по контрол в горските територии в периода 2013-2017 г.

bta sech2

Снимка: БТА

Инж. Тома Белев от Асоциация на парковете в България представи вътрешните и външните фактори, които влияят върху незаконния дърводобив, като: спадане на щатната бройка на горските инспектори; нарастващата бедност в България; активността на гражданското общество; ефективността на съдебната система и свободата на словото. Ползването на дървесина сред населението преобладава сред домакинствата с ниски доходи, с ниско образование и живеещи в отдалечени райони, като докладът поставя тези факти в контекста на задълбочаващата се през периода бедност в България.
Наред с констатираните негативни тенденции за увеличаване на незаконния дърводобив докладът представя и мрачни прогнози. Цената на дървата за огрев се увеличава, което е успоредно с увеличаване на дела на разходите за дома, включващи и други компоненти като електричество, вода и телекомуникационни услуги, което допълнително оказва натиск за ползване на незаконно добита дървесина от най-бедните домакинства. Големите потребители на дървесина инвестират в нови производствени мощности, които ще увеличат потреблението им в следващите пет години с около 65 %.
На този фон, ключовите стъпки за опазването на горите, които са оценявани като най-важния за страната ресурс от 70% от българите, включват:

– Повишаване на прозрачността и конкуренцията в процесите на договориране и осъществяване на дърводобива и търговията с дървен материал за борба със сивия сектор в горите, включително чрез широко използване на електронни търгове;

– ИАГ да ускори процеса по въвеждане на националната инвентаризация и независим контрол на данните от тази инвентаризация;

– Добивът и продажбата на дърва за огрев и технологичната дървесина да се разплащат по цени в една и съща мерна единица по цялата верига от добив до краен клиент, за да се избегне прикриването на реалните ползвани обеми при преминаването от една мерна единица в друга;

– Спиране на политики за поощряване развитието на нови ползвания на горска дървесина, вкл. за производство на електрическа енергия;

– Повишаване на количеството на персонала в МЗХГ и държавните предприятия, които да са ангажирани единствено с контрола и опазване на горите;

– Повишаване нивото на заплащане на горските инспектори.

Докладът е достъпен тук. Анализът е отворен за предложения, коментари и препоръки до 15 юли 2018 г.

Запис от пресконференцията в БТА можете да видите тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_iodxhk1g

Share