Министерство на околната среда и водите (МОСВ) отказва по-строга защита на Драгоманското блато след пожара на 22 януари. Това стана ясно на среща, организирана от РИОСВ София, за намиране на решение за дългосрочно опазване на Драгоманското блато и по повод Международния ден на влажните зони. В нея взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Община Драгоман, Областна администрация на област София, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливница, Държавното горско стопанство “Сливница”, Лесотехническия университет и организации, представители на Коалиция „За да остане природа в България“.

По време на срещата Община Драгоман и неправителствените организации настояха за обявяването на защитена територия, която да въведе ясни правила за опазването на блатото и да даде възможност за обезщетяване на собствениците на земи, които периодично или постоянно са залети от вода. Въпреки това МОСВ, в лицето на Директора на Национална служба за защита на природата (НСЗП) Мирослав Калугеров, застана против обявяването на нов статут на защита на Драгоманското блато, тъй като то попада в защитена зона от Натура 2000 и е Рамсарски обект. Според него Министерството няма достатъчно капацитет за поемане на допълнителни отговорности с обявяването на защитена територия в България и осигуряване на охрана на местността.

Това е поредният отказ от страна на Министерство на околната среда и водите да завърши процедурата за обявяване на защитена местност „Драгоманско блато“. Община Драгоман и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ подават съвместно предложение за защитена територия през 2005 г., а през 2008 г. междуведомствена комисия го одобрява.

Природозащитните организации напомниха и за задължението на МОСВ да издаде заповед по Закона за биологичното разнообразие за защитената зона от Натура 2000 по Директивата за местообитанията. Отговорът на Директора на НСЗП беше че Министерството работи в друга посока, а именно за промяна в самия Закон. Коалиция “За да остане природа в България” напомня, че приоритет в работата на МОСВ е да спазва българските и европейски закони, а не да ги изменя и че поради липсата на заповеди за обявяване за защитените зони от Натура 2000 за опазване на местообитанията България е в наказателна процедура от Европейската комисия.

Според природозащитниците и местната власт механизмите за справяне с пожарите в природата е налагането на по-строги режими, образование на обществеността и привличане на туристи към обекти, предмет на опазване, а така също и създаване на капацитет в рамките на институциите отговорни за опазване на природното богатство на България МОСВ и МЗХГ. “Единствено по този начин ще се развие чувствителността на хората към биоразнообразието и може да се гради доверие към институциите в България.” коментира Любомир Попйорданов от Българска асоциация алтернативен туризъм.

За да се решат дългосрочно екологичните проблеми в района на Драгоманското блато освен обявяване на защитена територия с действаща охрана е необходимо да се осигури пречиствателно съоръжение за отпадните води от град Драгоман, да се създаде възможност за обезщетяване на собствениците на земи и да се възстанови спешно достъпа до влажната зона за посетители и екологично образование. МОСВ пое ангажимент единствено за продължаване на комуникацията с представителите на местните власти и неправителствените организации за намиране на средства за изграждане на разрушената туристическа инфраструктура в блатото в рамките на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Обществеността в България очаква спешни решения за опазване и възстановяване на Драгоманското блато. Необходима е реална защита и полагане на системна грижа за района. Рамсарско място и зона от Натура 2000 без конкретни режими, управление и охрана не могат да осигурят дългосрочно опазване на природата. Приоритетно възстановяването на поне част от мостчетата и пътеките е необходимо да се случи в рамките на следващите 3 месеца, за да се осигури достъп за посетителите на влажната зона.

На 24 април 2020 г. ще се състои деветото издание на състезанието “Байк и Рън за Чепън”, което заедно с дарителската кампания на СДП “Балкани” ще осигури само част от необходимите средства.

Share