МОСВ обжалва за пореден път делото за екологична оценка на плана за управление на националния парк.

На 27 март министърът на околната среда и водите Нено Димов е обжалвал решението на Върховния административен съд от 8 март 2019 г., с което се постановява, че планът за управление на Национален парк „Пирин“ трябва да бъде подложен на екологична оценка. Министерството настоява такава да не се прави, въпреки че ВАС за втори път решава, че такава оценка е необходима. Тя трябва да покаже доколко планът е годен да допринася за основната функция на парка – устойчиво опазване на горите, водните ресурси и защитените видове в Пирин.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, коментира, че въпреки аргументацията на съда, който посочва, че в случая екологичната оценка е задължителна и че прескачането й означава нарушение на българските закони и европейските директиви, екоминистерството упорства в опита си да наложи кух план за управление на парка, който ще се превърне в отворена врата за сечи и строежи на парче в обекта на природното наследство на ЮНЕСКО.

Съдебното решение от 8 март за пореден път потвърждава тезата на природозащитниците, че в МОСВ съществува фундаментален проблем с разбирането и прилагането им. Тричленният състав на ВАС постановява, че Планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2. Нарушен е и чл. 3, пар. 2а от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

Природозащитницете припомнят, че съдът е решил въпроса за нуждата от екологична оценка в светлината и на посочената от тях в делото практика на Съда на Европейския съюз (СЕС). Това означава, че натискът на МОСВ може да доведе до отправяне на преюдициално запитване до СЕС по въпроса дали подобен план следва да се подлага на задължителна екологична оценка – питане, което самите природозащитници искаха да се направи в хода на делата.

С отказа да се съобрази със съдебното решение, МОСВ се поставя в противоречивата позиция на противник на опазването на природния ресурс на България – една от малкото дадености, с които страната ни е конкурентна в ЕС. България спешно се нуждае от компетентен и амбициозен лидер за опазване на ресурси, които вече са твърде дефицитни. Сегашният министър на околната следа Нено Димов очевидно не е способен да бъде този лидер. От това страната ни бързо трупа големи икономически и имиджови загуби.

Share