Инициативата за опазването на старите гори в България e изключителен пример за съгласуване на интереси и обединяване на усилия на институции, неправителствени организации, специалисти и граждани. Тя е сред 27 финалисти в конкурса за наградите Натура 2000 в категория „Съгласуване на интереси и възприятия“.

Архив: WWF България

Архив: WWF България

Конкурсът се провежда за пета поредна година и има за цел да отличи и популяризира постиженията в управлението на НАТУРА 2000 мрежата. Освен журито всеки един човек може да подкрепи дадена инициатива със своя глас за специалната Награда на гражданите на Европейския съюз. Гласуването е отворено до 16 септември 2020 г. и става от тук: https://natura2000award-application.eu/finalist/4291

Партньорството за опазване на старите гори в НАТУРА 2000 е изцяло българска инициатива. Обединените усилия на Асоциация на парковете в България, WWF – България, СДП Балкани, Изпълнителна Агенция по Горите и Министерство на земеделието, храните и горите  успяха да защитят 109 000 ха стари гори – държавна собственост, попадащи в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000. Като резултат през 2016 г. Министерство на земеделието, храните и горите издаде заповед, с която 109 000 ха или почти 10% от горските местообитания в НАТУРА 2000 мрежата, бяха защитени като гори във фаза на старост.  До този момент едва 79 000 ха горски територии в границите на резерватите бяха под закрилата на държавата. Увеличението от 1,4 пъти на горите, в които се забранява сечта, е пример за целенасочена и дългогодишна работа на всички заинтересовани страни в България.

Архив: WWF България

Архив: WWF България

Как започна всичко?

След присъединяването на България към Европейския съюз 55% от горите в България са включени в европейската екологична мрежа – НАТУРА 2000. Тяхното управление изисква съвместяване на визията за управление на горските територии от икономическа, природозащитна и социална гледна точка. От една страна собствениците на горите търсят стопанска полза, от друга – биолози и еколози настояват за качествено управление на целевите видове и местообитания, предмет на опазване на Натура 2000 мрежата. През 2009 г. институции, експерти и неправителствени организации обединяват усилия за постигането на обща визия за управлението на горите. Процесът е дълъг, разделен на две фази.

Първият етап е постигане на съгласие за опазване на 10% от старите гори в България. Инициативата е на Асоциация на парковете в България, Лесотехнически университет, Българска академия на науките и други НПО. Следващата стъпка е изработването и приемането от всички заинтересовани страни на Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000.

В периода 2014-2018 г. се извършва картиране на горите във фаза на старост, като в процеса участват лесовъди, биолози, еколози. Експертни консултации, публични презентации и обществени обсъждания следват, за да се постигне консенсус  между държавни институции, природозащитни НПО и учени относно финалния списък с гори във фаза на старост. На този етап Сдружение за дива природа БАЛКАНИ участва в процеса на картиране на местообитания на редки и застрашени видове птици, както и при изготвянето на ГИС моделите. WWF България създава онлайн платформа, осигуряваща прозрачност на информацията за управление на горите и сечите в България, която е достъпна за всички български граждани.

Съвместната кандидатура показва как чрез обществени консултации, отворен диалог и участие на заинтересованите страни е възможно постигане на устойчиви и работещи решения. Положителният пример е заразителен и общините Ботевград, Севлиево и Кюстендил обявяват част от общинските гори за гори във фаза на старост. Надяваме се, че все повече общински съвети ще възприемат визията за опазване на старите гори.

Какво са старите гори?

 

Гората, която в продължение на десетки години е следвала естествените природни процеси без активна човешка намеса, може да се определи като стара. Този процес варира в зависимост от условията и дървесните видове и може да отнеме до 120 години. Характерното за една стара гора са впечатляващи високи дървета с голям диаметър на стъблото, стоящи или паднали големи мъртви дървета, разнообразни видове, мъхове, лишеи, гъби, многообразие от животни. Дърветата не са подредени в редове, както при стопанската гора, а са разпръснати единично или по групи. Всичко изглежда по-скоро хаотично, а посетителят чувства могъществото на гората.

Една вековна естествена гора осигурява острови на спокойствие и подходящи условия за оцеляване на различни видове; служи като богат генен фонд; гарантира опазване на биоразнообразието; подобрява водния баланс в екосистемите и предоставя разнообрази екосистемни услуги. Повече за старите гори и техните обитатели може да научите от този кратък документален филм на WWF, както и от брошурата „Старите гори“.

 

 

Share