Logo_BSCP (2)Днес, 23.03.2016 г., Асоциация на парковете в България в присъствието на нотариус подписа договори за дарение под условие по Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ) с ПиМ КонсултингАД и „Био Земя” ЕООД. Избраните кандидати бяха оценени на два етапа на селекция от специално назначена за целта Комисия.

Проектното предложение на ПиМ Консултинг” АД цели да създаде ботанически кът „Лопушна“ в района на Лопушанския манастир, който ще представлява ботаническа сбирка с информационни и образователни модули. Тя ще запознава посетителите с флористичното разнообразие на Западна Стара планина, с видовете растения с природозащитен статут и с растенията, използвани от човека. Стойността на проектното предложение е 26350,47 лв, като участието на АПБ е в размер на 15603,47 лв.

А „Био Земя” ЕООД с проект: „Доразвиването и популяризирането на ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВ НАЧИН НА ЖИВОТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА – имение Обичковци” имат за цел да създадат място за живеене, което е самоподдържащо се, следва природните закони и се грижи за опазването природното равновесие в околностите. То ще покаже, че е възможен живот с добър стандарт, изцяло в съзвучие с природата, с минимален отпечатък и устойчивост в годините. Проекът е на стойност 36072,00 лв, а финансовият приност от страна на АПБ е в размер на 22 084,80 лв.

Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес се изпълнява в рамките на компонент B.7. на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share