Природен парк Беласица: Абиотични фактори

Релеф

Типичните форми на съвременния релеф на Беласица са се образували в резултат на различни процеси:

Речно-ерозионни процеси – те са главната причина за натрупването на голямо количество наносен материал и оформянето на наносни конуси подножието на Беласица. Към речно-ерозионните образувания се отнасят водопадите. В териториалния обхват на Парка са установени 6 водопада. Пет от тях са в близост до подгорските села с надморска височина между 760 m и 650 m, а един е с кота >1200 m. Около с. Скрът има два водопада – на запад от селото е „Дъбицата”, а на изток „Мангъро”

Денудационно-ерозионни процеси – те протичат с голяма интензивност в Беласица и формират ерозионни бразди, ровини и оврази. Ерозионните процеси се проявяват активно и във високите обезлесени части на планината. По стръмните склоновете на вр. Конгур и вр. Радомир се образуват снежни лавини, провокиращи денудационни процеси.

денудационно-гравитационни процеси. В резултат на тях са се формирали малки свлачищно-срутищни образувания по вододелни била между притоци, срутищно-свлачищтни образувания има по р. Габровско дере над с. Габрене, над с. Скрът, над с. Самуилово и на др. места.

Климат

Районът на ПП „Беласица“ се характеризира с преходно-средиземноморски климат. Типични особености за този климат са субтропичният режим на валежите, с максимални есенно-зимни валежи и нетрайна снежна покривка; по-малка продължителност на безмразния период и по-малко случаи със силни мразове; голяма честота на засушливо време и продължителни засушавания.

Води

Речната мрежа на българска част на планината Беласица се формира от около 15 броя по-значителни, водни течения и значителен брой по-малки, които представляват десни притоци на р. Струмешница. Те започват началото си от билните части на планината, като долините им се спускат на север. Реките, протичащи на територията на Беласица са много малки, с дължина до 10 km. Това са реките: Луда Мара, Лешничка река, Иваник, Елешнишка река, Дебрало, Леврен, Камешница, Яворнишка река, Ключка река, Ремешница, Дола, Свигьовица, Габренско дере. Най-голям извор на територията на Парка е „Зелениката”, с дебит от 10 до 38 l/s. В обхвата на ПП „Беласица“ има три МВЕЦ-а „Беласица”, „Габрене” и „Камене“, които са довели до нарушаване на водния режим.

Почви

На територията на ПП „Беласица“ се срещат следните типове почви:

Канелени горски почви. Тези почви са плитки, средно ерозирани, глинесто-песъкливи, средно каменисти и заемат 38% от площта на парка

Кафяви горски почви. Те са плитки, средно до силно ерозирани, глинесто-песъкливи, средно каменисти и заемат 57% от площта на парка.

Делувиални почви. Те са мощни, глинесто-песъкливи, силно каменисти – Проучените Делувиални почви се различават по степен на каменистост и се характеризират с пластов строеж. заемат 4% от площта на парка.