Национален парк Централен Балкан: Обща информация

Географско положение и граници на Национален парк (НП) „Централен Балкан“

Национален парк „Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. За да бъдат съхранени неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък, през 1991 г. тази територия е обявена за национален парк, а заедно с това е създадена и Дирекцията на Парка. Границите на Парка са очертани така, че да създават условия за опазване на уникалната природа – естествени, почти непроменени от човека горски и високопланински саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове.

Площ и най-висок връх на НП „Централен Балкан“

НП „Централен Балкан” е вторият по големина национален парк в България с площ от 72 021,07 ха. Той е сред най-ценните и най-големите природни територии в Европа – категория ІІ по Скалата на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN). В него се включват 9 строги резервата (I категория по IUCN), заемащи около 1/3 от общата му площ – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река.

Дължината на Парка е около 85 км, а средната му ширина – 10 км. Безлесната зона обхваща около 27 668 ха, горите покриват останалите близо 44 000 ха. Характерни са големите разлики в надморската височина – най-ниската точка на Централен Балкан е около 500 м – близо до Карлово, а най-високата – връх Ботев, с неговите 2 376 м. Паркът включва части от териториите на 5 административни области – Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска. Площта му попада в пределите на 9 общини и 31 землища на населени места.

Геоложки строеж и геоморфоложки особености на НП „Централен Балкан

Сред характерните черти на защитената територия са уникалният релеф – стръмни склонове от юг и полегати от север, живописните каньони и ждрела. На територията на Парка има множество планински потоци, реки и пръскала – водопади, сред които е и най-високият в България – Райското пръскало (124,5 м).

НП „Централен Балкан” опазва едни от най-величествените пейзажи в България, много редки и застрашени от изчезване видове и съобщества, и съхранява важни национални културни и исторически обекти от последните три хиляди години. Територията на Парка се разполага на биогеографски кръстопът, където може да се намери късче от тундрата, гори от тайгата, средноевропейски широколистни гори, растителни и животински видове – характерни за Средиземноморието.