Природен парк Персина: Фауна

Безгръбначни животни

На територията на ПП „Персина“ са установени и описани над 650 вида безгръбначни животни, от които 3 вида са включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, 5 вида са в списъците на Бернската конвенция, 4 вида са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) и 3 вида са вписани в приложенията на Директива 92/43/ЕИО.

Сред най-интересните групи от безгръбначната фауна са водните кончета, пеперудите и твърдокрилите. Въпреки сравнително по-голямата територия на парка от водните кончета тук са описани само 24 вида (Маринов М., 2001). От дневните пеперуди за територията на парка се срещат около 40 вида, главно от сем. Nymphalidae, а от нощните – над 100 вида от сем. Noctuidae, Arciidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Sphingidae и Geometridae.

От най-богато представения разред от насекомите – Твърдокрили (Coleoptera) за ПП „Персина“ са установени и описани над 1000 вида. От водно живеещите бръмбари се срещат големите видове Dytiscus marginatus и Hydrous piceus.

Гръбначни животни

Територията на ПП „Персина“ поддържа изключително богато видово разнообразие от всички групи гръбначни животни, включително и такива с висок консервационен статус и приоритет за опазване не само на територията на парка и страната, но и на европейско и световно ниво.

Ихтиофауна

На територията на ПП „Персина“ в участъка на р. Дунав и нейните притоците са установени и описани 67 вида риби от 2 класа, 14 семейства и 45 рода участъка на р. Дунав и притоците му. От всички установени представители на ихтиофауната 44 са с консервационно значим статус. В категория „много рядък вид“ попадат 10 вида, застрашените видове също са 10. Водите на р. Дунав се обитават от 4 вида, които представляват балкански ендемити и 20 вида – ендемити за Дунав-Черно море. Сред видовете – обект на специални мерки, попадат есетровите, щипоците, михалца, върловка и дивия шаран.

Земноводни и влечуги

На територията на ПП „Персина“ са установени общо 11 вида земноводни и 17 вида влечуги. Редки, с единични находища в парка са дунавския тритон, сирийската чесновница, жълтокоремната бумка, ивичестия гущер, слепока и пъстрия смок. Турската боа е установявана само в миналото в район, в близост до границите на парка.

Орнитофауна

В обхвата на ПП „Персина“ са установени и описани 210 вида птици, от които 37 са с консервационно значение и обект на специални мерки. Сред емблематичните видове за парк „Персина“ са червеноврат гмурец (Podiceps griseigena), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям воден бик (Botaurus stellars), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), ням лебед (Cygnus olor), белоока потапница (Aythya nyroca), малък орел (Hieraetus pennatus), морски орел (Haliaeetus albicilla), вечерна ветрушка (Faco vespertinus), ливаден дърдавец (Crex crex) и др.

Прилепна фауна

В ПП „Персина“ се срещат 18 вида прилепи, като всички видове са защитени от Закона и са приоритет за опазване на национално и европейско ниво. Сред ярките и интересни представители на прилепната фауна са трицветния подковонос (Myotis emarginatus), дългопръстия нощник (Myotis capaccinii), широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus), малкия вечерник (Nyctalus leisleri), пещерния дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) и други.

Дребни бозайници

В ПП „Персина“ от приоритетните за опазване видове дребни бозайници се срещат лалугер (Spermophilus citellus), обикновен сънливец (Glis glis), горски сънливец (Dryomis nitedula), голям хомяк (Crcetus cricetus), добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), видра (Lutra lutra).

Едри бозайници

От едрите бозайници на територията на Парка могат да бъдат наблюдавани някои приоритетни за опазване видове като сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus), пъстър пор (Vormela peregusna) и световно застрашения степен пор (Mustela eversmanni).