Национален парк Пирин: Фауна

Безгръбначни

На територията на НП „Пирин“ са установени 2091 вида безгръбначни животни, от които 294 са редки, 216 са ендемити, 176 – реликта и 15 вида присъстват в световни и европейски списъци на застрашените видове. В иглолистния пояс най-многобройни са паяците. Паркът е единствената територия в България, в която на височина 2850 м в алпийския пояс се среща комплекс от четири вида правокрили: Anterastes serbicus, Bohemanella frigida, Gomphocerus sibiricus и Aeropedellus variegatus.

Ихтиофауна

Установени са общо 6 вида риби, което представлява около 6 % от сладководна ихтиофауна на България. Водните обекти на НП „Пирин“ попадат в пъстървовата зона, като пъстървови риби има в 39 езера. Във водоемите на Пирин дъговата пъстърва и сивена са интродуцирани чрез изкуствено внасяне на зарибителен материал.

Орнитофауна

На територията на парка са установени 159 вида птици, което представлява 40 % от видовото разнообразие за България. Едни от най-характерните обитатели на НП „Пирин“ са скалният орел, ловният сокол, трипръстият кълвач, глухарят, лещарката, ливадният дърдавец. От птиците на Пирин в Червената книга на България са включени 31 вида, в Червения списък на Международния съюз за защита на природата – 2 вида, в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания – 148 вида, а в Европейската директива за опазване на птиците – 40 вида.

Прилепна фауна

Досега на Пирин са установени 12 вида прилепи, като един от тях е застрашен от изчезване в Европа – дългоух прилеп (Plecotus austriacus). Прилепите са изключително полезни и всички видове са защитени от закона.

Едри бозайници

В Национален парк „Пирин“ са описани 45 вида бозайници. От тях 5 вида са включени в Червената книга на България, в Червения списък на Международния съюз за защита на природата -12 вида, в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания – 37 вида, а в Европейската директива за опазване на природните местообитания – 24 вида. В НП „Пирин“ е най-голямата популация на дива коза, която е балкански ендемит. Срещат се златка, бялка, пъстър пор, дива котка, мечка, вълк и други видове.