Национален парк Пирин: Флора

Флората на НП „Пирин“ се характеризира с изключително растително разнообразие. Тя е запазила до голяма степен автохтонния си облик. На територията на Парка са установени 1315 вида, което представя около 30 % от флората на България. Видовете принадлежат към 484 рода от 94 семейства. С природозащитен статус са определени 149 вида. Залесената площ на парка, вкл. площта на клека е 57,3% от общата му площ.

Водорасли

На територията на Парка са описани 165 вида водорасли, 8 от които се срещат само на Пирин. Един вид – Cylindrospermum urumoffii е ендемичен. Най-голямо водораслово разнообразие е установено в Поповите и Кременските езера в централната част на планината. То се влияе от замърсяването на водните басейни.

Мъхове

В границите на НП „Пирин“ са установени 329 вида мъхове, един вид от които е включен в Бернската конвенция /Buxbaumia viridis/, два вида са в Приложение ІІ на Директивата за опазване на дивата флора и фауна и нейните местообитания /Buxbaumia viridis и Dicranum viride/. Бриофлората (мъховата) флора се влияе от промяна на водния режим.

Гъби

От гъбните представители са регистрирани 375 вида, като 6 от тях са включени в Червения списък на гъбите в България, европейския Червен списък и в Приложение І на Бернската конвенция.  Едни от най-срещаните видове са анасонова печурка, кафява

горска печурка, обикновена манатарка, борова манатарка, пачи крак, виолетка, сърнела, челядинка, обикновена масловка и др. В резултат на безконтролното събиране, голяма част от популациите на ценните ядливи гъби рязко намаляват.

Висши растения

На Пирин се срещат най-много редки, защитени и ендемични видове, сравнено в национален мащаб. На територията на Парка са установени около 1315 вида висши растения, които в преобладаващата си част са типични за региона и условията на месторастене. От тях 18 вида са ендемити, а 103 вида са с редки, като червената боровинка, мечото грозде, европейския копитник, снежно кокиче, момина сълза, салепи, лечебна дилянка, жълтата тинтява, пиринската мащерка, синята тинтява и други. В НП „Пирин“ се срещат най-големите комплекси на черна боровинка.

Лечебни растения

В НП „Пирин“ са определени 182 вида лечебни растения, като 2 вида са ендемити, 10 вида са включени в Червената книга на България, 6 са защитени от Закона за лечебните растения. Видовете, към които има изключителен интерес са: гръмотрън, червен кантарион, жълт кантарион, маточина, жаблек, риган, мащерка, теснолист живовлек, обикновенна иглика, камшик, шипка, глог, горска  ягода, кисел трън и др.