Национален парк Рила: Фауна

Фауната на НП “Рила” е представена със значителен брой гръбначни животни – 178 вида, които са с национално, европейско и световно значение – дива коза (Rupicarpa rupicarpa balcanica), кафява мечка (Ursus arctos), златка (Martes martes), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), пъстър пор (Vormela peregusna peregusna), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), бялка (Martes foina), катерица (Sciurus vulgaris), лалугер (Spermophilus citellus). Богато е и птичето царство – 99 вида. Един вид – царският орел (Aquila heliaca) е записан в Червената листа на световно застрашените видове животни. Едни от най-ценните птичи видове са: скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), сокол скитник (Falco peregrinus), лещарка ( Bonasa bonasia), глухар (Tetrao urogallus), черен кълвач (Dryocopos martius) и трипръст кълвач (Picoides trydactylus alpinus). Алпийският тритон (Triaturus alpestris) е основен и много характерен представител на земноводните. Тук се съхранява уникална безгръбначна фауна с над 2934 вида, характерна за високопланинския пояс.

Паркът е сигурно убежище за опазването на защитени растителни и животински видове от национално, европейско и световно значение, както и техните естествени местообитания, които трябва да съхраним за идните поколения.