Природен парк Русенски Лом: Обща информация

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа – Природен Парк ‘Русенски Лом’. Паркът носи името на река Русенски Лом – последният десен приток на Дунав.Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали,Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км.В тази заповед се описват границите и режима на стопанисване на защитената територия, както и се поставят редица условия за дейностите извършвани на територията на парка.

През 1986г. Комисията по опазване на природната среда при МС предлага към територията на парка да се включат още 27362 дка или общата площ да стане 49629дка. По настоящем парка е с обща площ от 3260 ха. През 1989г. е изготвен паркоустройствен проект, в който с подробности се описват територията, статута, актуалното състояние на екосистемите , стопанисването на парка и др.