Природен парк Русенски Лом: Абиотични фактори

Уникалността на Природния Парк «Русенски Лом» се дължи на много и разнообразни фактори като по-важните от тях са релефът, скалите, почвената настилка, специфичните климатични условия, които обуславят голямото биологично разнообразие и богатство на местообитания за видове с различен произход.

Преди около 120 млн. години поломието е било дъно на топло море, което в последствие се е оттеглило като са останали утаени варовици на неговото дъно. При образуването на Алпо-Хималайската система, чиято част е и Стара планина поради огромния страничен натиск са се образували пукнатини по които протичат днешните притоци на Дунав. Поради различната твърдост на варовика са се образували живописните меандри и каньоновидни долини на Ломовете. Така са се образували и множество пещери, каверни и карстови образувания по цялото протежение на реките от тази речна система, като най-красиви и интересни са по долните им течения. Известно е, че варовикът обуславя 2-3 пъти по-голямо биоразнообразие в сравнение с местата с равни други условия.

Голямото биоразнообразие се дължи донякъде и на специфичните климатични особености в долината – студена зима, хладна и бавно настъпваща пролет, горещо лято с честа и интензивна поява на фьон, есен – по – топла от пролетта. Тъй като долината е сравнително защитена от ветрове и скалите акумулират топлина и поради условията за образуване на температурни инверсии зимата тук не е толкова сурова както в откритата равнина над нея.