Природен парк Сините камъни: За туристите

Сливенският край е един гостоприемен край, кръстосан от древни пътища, осеян от красиви местности. И над всичко това „Сините камъни“ с кристални потоци, слънчеви поляни, пещери, гори, могъщо издигащи се скални зъбери, превърнати днес в парк, задоволяващ желанията на хора с различни интереси: флористично и фаунистично разнообразие, ландшафтно многообразие, археологическо и историческо наследство, фотолов и фототуризъм, алпинизам, делтапланеризъм, ски, спокоен начин на живот.

Природен парк „Сините камъни е привлекателен за туристи традиционалисти и нетрадиционалисти, практикуващи семеен или самостоятелен туризъм, за ученици и студенти – природолюбители и природозащитници.

Маршрутите: Сливен – Карандила – Песченик – Архангела – Хайдушки извор – Бъчвата – Еньова булка – Сливен; Карандила – Кутелка – Белите извори; Сливен – Равна река – Гунчов извор – Мочурите – Долапите – Сливен с неподправената красота, с издигащите се скални образувания Бъчвата, Еньова булка, Калоянови кули, Иглите, вековните букови и дъбови гори, множеството извори са подходящи за туристи водени от мотива за едно изключително преживяваване сред тишината, спокойствието, чистия въздух, специфичния ландшафт. Тези маршрути са подходящи и за хората с интереси към тревните и дървесни формации, към орнитологията, ентомологията, херпетологията, към фолклорната традиция на сливенския край.

Маршрутите: Сливен – Селището – бялата вода – Костова чешма – Каракютюк – Сливен; Даула – Българка – Каракютюк – Даула; Сливен – Долапите – сини вир – Сливен предлагат чудесни ,словия за тази група екотуристи, която е водена от мисълта за запознаване с видовото разнообразие на грабливите птици, на запазени руини от крепости, чието начало е положено още в римско време и късното средновековие, на манастира „Св.Спас“, строен по време на Второто българско царство.

Маршрутът Сливен – Карандила – Футула – Халката – Сливен с незасегнатата природна среда, с разнообразието на ландшафта – огромни кварц-порфирни скали, гори, разнообразни тревни и храстови видове, водопад и пещера под него, скални феномени (Халката, Сечената скала, Скалата на смъртното наказание) и виещите се орли, соколи, ястреби, лешояди са за тази целева група туристи, търсеща не само психично разтоварване, но чувство за наслада, за придобиване на нови емоционални чувства.

Образователната екологична пътека Сливен – Моллова кория – Сливен служи като учебна база за екологично образование. Учебният процес , изнесен в естествена среда стимулира готовността за общуване с живата природа.

„Пътеката на здравето“, предназначеуна за незрящи или с увредено зрение хора, за хора с друг вид инвалидност дава възможност за възстановяване на психо-физиолигичните сили.

Информационно посетителският Център към дирекцията на парка, с експозицията си включваща петрографска сбирка, сбирки от гъби, лишеи, плодове и семена на дървесни и храстови видове, хербарий от тревни видове и други служи като място, осигуряващо информация и регистрация за почивните бази в м.Карандила и Даула, в хотелите на гр. Сливен. В него се предлагат туристически маршрути и програми, водачество на групи, организиране за децата на забавни и предизвикателни игри на открито, състезания, пленери, изучаване на флората и фауната, геоморфоложката структура. В Информационно Посетителският Център могат да се закупят разнообразни информационно-рекламни материали, филм за Природен парк „Сините камъни“, компакт диск за природните паркове в България.