Природен парк Врачански Балкан: Климат

Релеф

Релефът на Природен парк „Врачански Балкан” е силно пресечен и планински. По обезлесените склонове са проявени ерозионните процеси. В границите на парка са разпространени карбонатните скали. Там се проявяват активно карстификационните процеси.

 Климат

Съгласно климатичното райониране ПП „Врачански Балкан” попада в Припланинския климатичен район на Умерено континенталната климатична подобласт. Климатичните условия в района обуславят прохладно лято и трайна снежна покривка. Зимата е студена. Средната годишна температура е 7°С, а най-ниските температури не падат под –20°С. Преобладаващ за района е северозападният вятър. Слабо е изразен местният планински вятър. Характерни за Врачанското поле са честите мъгли, докато в планината, те са по-редки и краткотрайни. Средногодишното валежно количество в парка е по-високо от средното за страната, но като цяло територията на парка е бедна на водни ресурси, поради преобладаващия карстов характер на Врачанската планина. Поради силната пропускливост на субстратите, преобладаващата част от падналите валежи се просмуква в дълбочина и формира карстови извори.

Води

Територията на Природен парк „Врачански Балкан” попада в Черноморската водосборна област с Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен. В Природен парк „Врачански Балкан” главните реки са Ботуня, Огоста, Скът и Искър. В границите на Парка са определени 3 карстови басейна – Бистрец, Паволче и Милановския карстов басейн.

Специфичното съчетание между скална основа и течаща вода е способствало формирането на 176 водопади във Врачанската планина. Те са пълноводни през май и юни. Голяма част от тях пресъхват през август и септември, а през зимата повечето от тях замръзват. Водопадите с височина над 10 m са Скакля, Шопката, Боров камък, Женската вода, Чеслецo, Рипалото, Крушовски водопад и други.

Почви

На територията на парка се срещат основно 3 типа почви – кафява горска, сива горска и хумусно-карбонатна. Податливостта на ерозиране на почвите в района е висока.