Природен парк Врачански Балкан: Фауна

Врачанската планина е една от най-интересните земеповърхни форми, ясно открояваща се от останалите дялове на Западна Стара планина и Предбалкана. С многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, свдловини, въртопи, понори и други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската височина ( от 200 до 1482 м) и разнообразна широколистна и иглолистна растителност, допринася за съществуването на богата херпетофауна. До този момент са установени 23 вида земноводни и влечуги, обитаващи територията на Парка. Това представлява 44% от херпетофауната на България. Въпреки благоприятното разположение на района, Врачанската плоанина е сравнително слабо изследвана в това отношение. На територията на Парка се срещат следните видове земноводни и влечуги ( редки и защитени ):

- Дъждовник (Salamandra salamandra)

- Голям гребенест тритон (Triturus cristatus)

- Малък обикновен тритон (Triturus vulgaris)

- Кафява крастава жаба (Bufo bufo)

- Зелена крастава жаба (Bufo viridis)

- Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

- Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

- Смок мишкар (Elaphe longissima)

- Голям стрелец (Coluber jugularis)

- Пепелянка (Vipera ammodytes)

FacebookSvejoTwitterGoogle+