Природен парк Врачански Балкан: Флора

Растителен свят

На територията на ПП „Врачански Балкан“ растителността на Врачански Балкан се е обособила в два вертикални пояса – дъбов и буков. Първият се изкачва до 700 – 1000 м надморска височина, а буковият от 700 – 1000 м н. в. до 1300 м н. в. Редица от съобществата в планината са рeдки или показват отклонения от описаните за други райони в страната, или се срещат при други условия.

Водорасли

На територията на Парка водораслите не са били обект на проучване, но в пещера „Леденика“ са установени 17 вида водорасли от 5 рода и 4 отдела. От описаните видове 5 са нови за България кремъчни водорасли а 7 са с неизяснена видова принадлежност. Много рядък за страната е видът Hildenbradia rivularis (Liebm) J.A. Ag. от червените водорасли.

Гъби

Като цяло микотата на Парка е слабо проучена, но на територията на ПП „Врачански Балкан“ са установени 184 вида гъби. От тях 15 са с консервационно значение.

Мъхове

На територията на ПП „Врачански Балкан” са установени 186 вида мъхове и два вариетета (25,4% от мъховата флора на България), 4 от които са нови за България. От регистрираните мъхове 21 са с консервационно значение. В категорията „уязвим“ са 9 вида, а 2 вида са в категорията „почти застрашен“.

Висши растения

За територията на ПП „Врачански Балкан” са установени общо 1082 вида висши растения. В Червената книга на Р България, 1984 г. 4 вида висши растения от установените до момента на територията на парка са с категория „застрашен от изчезване”, към които спадат люспестото изтравниче (Asplenium lepidum C.Presl) и дълголистната урока (Bupleurum longifolium L.), а 38 вида попадат в категорията “рядък” вид, някои от които са: казашка хвойна (Juniperus sabina L.),  панчичиева пищялка (Angelica pancicii Vandas), жерардова урока (Bupleurum gerardi All.), хойфелова тимянка (Ferula heuffelii Grseb.), велчево плюскавиче (Silene velchevii D.Jord. et P. Pan), ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Vel.)Rothm.), жълт планински крем (Lilium jankae A.Kern.), недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum (L.) Schwartz.), пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea L.), и др.

Лечебни растения

На територията на ПП „Врачански Балкан” са установени 373 вида лечебни растения, което представлява 34% от общия брой видове висши растения, разпространени в Парка. Най-широко разпространени са жълтият кантарион, риганът, ароматното еньовче, есенният минзухар, равнецът, мащерката и др. От установените видове лечебни растения панчичевата пищялка, лудото биле, Балканският страшник, планинският лазерпициум, обикновената кандилка и кимионът имат природозащитен статус.