Природен парк Златни пясъци: Фауна

Безгръбначни

От безгръбначната фауна в Природен парк „Златни пясъци” и околностите му са намерени 621 вида, които принадлежат към 3 типа, 6 класа, 22 разреда и 120 семейства. Досега в района са известни 37 вида мекотели, спадащи към 11 семейства и 3 разреда на подкласовете Prosobranchia (преднохрили охлюви) и Pulmonata (белодробни охлюви). От насекомите са установени представители на разредите Blattaria (хлебарки), Mantodea (богомолки), Orthoptera (правокрили насекоми в тесен смисъл) и Dermaptera (ухолазки), обединени в групата Orthopterida (правокрили насекоми в широк смисъл). От твърдокрилите са включени около 150 вида.

Във водна среда протича част от жизнения цикъл на водните кончета, ручейниците, някои твърдокрили и двукрили. Разгледани са 133 вида двукрили, спадащи към 11 семейства. Установени са 6 вида безгръбначни животни, приети за световно значими и включени в списъците на IUCN.

Земноводни и влечуги

От класовете на земноводните и влечугите в Природен парк „Златни пясъци” се срещат 11 вида земноводни: 3 вида опашати и 8 вида безопашати; 19 вида влечуги: 3 вида костенурки, 10 вида гущероподобни и 6 вида змии. От земноводните, от общо установените 11 вида, само Сирийската чесновница е включена Червената книга на България, а от влечугите в Списъка на Червената книга на България са Смока мишкар и Жълтокоремника. В парка се срещат и двата вида сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена. Те са включени в списъка на CITES.

Орнитофауна

От орнитофауната на територията на Природен парк „Златни пясъци” са установени 122 вида птици. От тях 106 са защитени от българското законодателство. Понастоящем гнездящите птици на територията на Парка са 86 вида. От тях 72 вида са защитени. Постоянни за територията на Парка са 46 вида от гнездящите птици – козодой, бухал, синявица а от пойните птици – червеногърба сврачка, полска бъбрица, полубеловрата мухоловка, голям маслинов присмехулник, ястребогушо коприварче, черногърбо каменарче и градинската овесарка. В Природния парк има около 40 прелетни вида. Местоположението на парка на Западночерноморския миграционен път на птиците е предпоставка по време на пролетна и есенна миграция да се наблюдават още 32 вида.

Прилепна фауна

Като постоянни видове от прилепната фауна на ПП „Златни пясъци” са малкият подковонос, кафявото прилепче, ръждивият вечерник и пещерният дългокрил. От мигриращите видове в парка се среща натузиевото прилепче. Всички установени видове прилепи са под закрилата на националното законодателство и на редица международни конвенции, ратифицирани от Република България.

Дребни бозайници

От групата на дребните бозайници в ПП „Златни пясъци” са установени и описани 27 вида дребни бозайници, от които 7 вида насекомоядни и 20 вида гризачи. От дребните бозайници 7 вида са включени в ЗБР, а три от видовете (хомяците) са включени в ЧКБ в категория „редки”. С висок природозащитен статус са лалугера, горския сънливец, обикновения сънливец, лешниковия сънливец и хомяците – обикновен хомяк, черногръд хомяк и сив хомяк.

Едри бозайници

От едрите бозайници за района на ПП „Златни пясъци” са установени и описани 14 вида, от които 11 вида са хищници – сред тях са степния пор, пъстрия пор, златкатата, чието присъствие в района е свързано със заливните стари гори и дивата котка. От чифтокопитните се срещат благороден елен, дива свиня и сърна.