Природен парк Златни пясъци: Флора

Растителен свят

Природен парк „Златни пясъци” се отличава с голямо разнообразие от местообитания – 27 типа местообитания (по Палеарктичната класификация), 11 от които са в списъка на Директивата 92/43 на ЕЕС за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Естествената растителност на парка е представена от видовете: келяв габър, цер, благун, космат дъб, мъждрян, полски клен, дръжкоцветен дъб, сребролистна липа, полски ясен и др. Развитието на сублонгозна растителност в ниските части на парка е една от най-специфичните му особености. В състава ѝ участват видове като полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur), бяла топола (Populus alba), черна елша (Alnus glutinosa), висока скрипка (Smilax excelsa), гръцки гърбач (Periploca graeca) и др. Ценни за биоразнообразието на парка са видовете представители на субсредиземноморската флора – люляк (Syringa vulgaris), храстовиден смин (Jasminum fruticans), драка (Paliurus spina-christis), храстовидна зайчина (Сoronilla emerus), смрадлика (Cotinus coggygria) и др., някои от които са редки за флората на България. Залесената площ в Природен парк „Златни пясъци” заема 94% от площта му, а останалите 6% е незалесена. В състава на горите участват общо 34 броя дървесни видове. С най-голямо площно участие са представени келяв габър, следван от цер и благун. По-голямата част от залесената площ на парка е заета от местни, семенни и издънкови дървесни видове – 1120.8 ха (90%). Келявият габър, заемащ повече от ⅓ от залесената площ на парка, се отличава от разпространените навсякъде в страната храстови съобщества. В парка са се образували проходими и просторни горски насаждения със средна височина 7-12 м. Този дървесен вид доминира и определя съвременния облик на природния парк.

Водорасли

Водорасловата флора на изследваните водни басейни в парка включва 50 вида и разновидности водорасли, които се отнасят към седем отдела (Cyanobacteria, Rhodophyta, Chlorophyta, Zygnemophyta, Botrydiophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta).

Гъби

От гъбните представители (Макромицети) са регистрирани 48 вида макромицети. Установените таксони се отнасят към 3 отдела (Myxomycota – лигави гъби, Ascomycota – торбести гъби и Basidiomycota – базидиеви гъби), 3 класа, 11 разреда, 27 семейства и 39 рода. В ПП „Златни пясъци” през 2006 г. са регистрирани плодни тела от 7 вида ядливи гъби: Обикновена пънчушка (Armillaria mellea), Дъбова кладница (Pleurotus cornucopiae), Мрежеста манатарка (Boletus chrysenteron), Чернодробна гъба (Fistulina hepatica), Бял корал (Hericium coralloides), Лютива млечница (Lactarius piperatus), Зелена гълъбка (Russula virescens).

Мъхове

На територията на ПП „Златни пясъци” са установени 77 вида мъхове, което е около 10% от цялата мъхова флора на България. В систематично отношение, 5 вида са чернодробните (Marchantiophyta) и 72 вида листнатите (Bryophyta) мъхове. Три от намерените видове са с консервационно значение съгласно Червения списък на мъховете в България, предоставен на МОСВ и публикуван през 2006 (Natcheva & al. 2006). Нов за територията на страната е един вид – Fissidens crispus.

Висши растения

Флората на Природен парк „Златни пясъци“ е представена от над 500 вида, което е около 1/8 от флората на България. Видовете принадлежат към 271 рода от 79 семейства. Най-многобройни са семействата Asteraceae – 41 вида от 30 рода, Poaceae – 35 вида от 21 рода, Fabaceae – 29 вида от 17 рода, Rosaceae – 23 вида от 13 рода, Lamiaceae – 18 вида от 15 рода, Brassicaceae – 17 вида от 14 рода др. Растителните видове с природозащитен статус в ПП “Златни пясъци” са общо 19. От тях, включените в Червената книга на България, с категория “рядък” са 9 и 1 вид е с категория “застрашен”. Защитените видове са 17. Видове, защитени от международни конвенции: включени в Директива 92/43 – 1 вид (Снежно кокиче – Galanthus nivalis L.) и видове, включени в конвенцията CITES – 7 вида (представители на сем. Салепови и сем. Кокичеви). В Природен парк Златни пясъци се срещат над 150 вида лечебни растения. Тревистите лечебни растения са представени от най-много видове: Лъжичина, чесънова трева (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande, Лечебен пелин (Artemisia absinthium L.), Обикновен пелин (Artemisia vulgaris L.), Черна капела (Ballota nigra L.) и др.