Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, чийто член е и АПБ, подкрепя ветото на президента върху Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет на 24 януари 2018 г. от Народното събрание.

Неправителствените и граждански организации обръщат внимание, че параграфи 28-31 от Преходните и заключителните разпоредби допускат възстановяване правото за промяна на предназначението на земеделски земи на 12 0000 физически и юридически лица, чието законово право за това е изтекло. Включително ги освобождава от задължение за заплащане на дължимите държавни такси. Съгласно общностното законодателство на ЕС и Закона за държавните помощи това би могло да се счита за схема за държавна помощ към тези лица. Всяка схема на държавна помощ трябва да бъде предшествана от решение на Европейския съвет по предложение на Европейската комисия. Липсата на подобно решение би могло да доведе до поредната наказателна процедура срещу България.

С промените се предвижда също по-малко яснота и по-неограничени срокове в процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи. Премахнати са и изискванията за осъществяване на контрол по отношение на фактическото реализиране на решенията в коректните граници на терен. С промените се намалява държавната закрила за земеделската земя по отношение на промяната на предназначението ѝ и се подкрепя използването ѝ за неземеделски цели в противоречие с разпоредбата на чл. 21 от Конституцията на Република България и вменената с нея отговорност на държавата за особена закрила за опазването на обработваемите земи за земеделски цели.
Като общество трябва да изпълним конституционното си задължение за опазване на земята и да застанем в защита на земеделската земя срещу решението на Народното събрание да измени реда и правилата за нейното предназначаване за неземеделски цели.

Коалиция „За да остане природа“ призовава народните представители да не приемат повторно отменят текстовете, които отварят вратите за застрояване на земеделските земи.

Share