Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България на 08 ноември 2013 година в гр. София в присъствието на нотариус подписа договор с „Аренария-БМ” ООД по Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ).

Проектът, с който „Аренария-БМ“ ООД кандидатства по програмата е „Създаване на „зелен” устойчив бизнес, опазване на планинските сенокосни ливади и популяризиране на буковите екосистеми в защитената територия”. Той има за цел да развие високопланинско овцевъдство и да поддържа местообитанията от европейската екологична мрежа Натура 2000, които са характерни за региона на Природен парк „Българка” и в частност територията, където ще се реализират дейностите.

Асоциацията на парковете в България финансира 60% от изпълнението на подпомагащия биоразнообразието бизнес. Договорът е със срок на изпълнение 8 ноември 2013 г. – 31 януари 2015 г.

На първата сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес бяха одобрени три проектни предложения. Предстои подписване на последния договор от първата сесия.

Програмата за подпомагане на ПББ се изпълнява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Тя ще финансира общо 5 подпомагащи биоразнообразието бизнеси до 2015 година, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан”, “Българка” и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000.

Share