Управителният съвет на АПБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на АПБ на 20 март 2020 г. (петък) от 11.00 часа в офиса на Асоциация на парковете в България – София 1000, ул. Хан Аспарух № 26, ап.1 при следния дневен ред:

  1. Разглеждане и приемане на финансов отчет за дейността на сдружението през 2019 г.;
  2. Разглеждане и приемане на отчет за дейността за 2019 г. по чл. 40, ал. 2 на ЗЮЛНЦ;
  3. Разглеждане и приемане на План за действие
  4. Примане на нови членове
  5. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието да се проведе в същия ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 10.45 ч.

Share