Съгласно Решение на УС на АПБ, на основание чл. 25, ал. 1 на Устава 
Асоциацията на парковете в България свиква Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 21 май 2021 г. (петък) от 11.00 часа в офиса на Асоциация на парковете в България – София 1000, ул. Хан Аспарух № 26, ап.1. То ще бъде проведено при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на финансов отчет за дейността на сдружението през 2020

2. Разглеждане и приемане на отчет за дейността за 2020 г. по чл. 40, ал. 2 на ЗЮЛНЦ

3. Примане на нови членове
4. Други
При липса на кворум, на основание чл. 28 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 10.45 ч.

Share