Асоциацията на парковете в България представлява Коалиция „За да остане природа в България“ в съвместните ѝ действия с туристически и браншови организации за застъпничество за отговорен и разчитащ на запазената природа туризъм. На 10. 02. 2015 г организациите приеха следната позиция:

„Настоящата позиция по актуални теми в областта на туризма и опазването на природното и културно наследство, е част от общите ни действия по изпълнението на Меморандума от юли 2014 г., подписан от голям брой туристически, екологични и културни организации, сред които Българската туристическа камара, Българската асоциация на туристическите агенции, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българската асоциация за селски и екотуризъм, Коалицията от екологични организации „За да остане природа в България“, Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство и други.

Нашите организации подкрепят всяка стъпка за устойчиво управление на българските гори. Те, заедно с Черноморското крайбрежие, са основните природни ресурси, гарантиращи развитието на туризма у нас. Ние подкрепяме предприетите стъпки за бърза сертификация на всички публични гори, което ще даде външна гаранция за екологосъобразното им стопанисване. Въвеждането на ограничения върху максималния размер на добиваната дървесина през десетилетието практически ще гарантира съществуването на една вечна гора. Спиране използването на горските пътища при преовлажняване ще запази настилката им, както за горскостопанските дейности, така и за редица туристически продукти на пешеходния туризъм и велотуризма. Ние подкрепяме и всяко действие насочено към ограничаване износа на необработен дървен материал. Това не само ще осигури работни места у нас, но и ще гарантира използването на гората като среда за туризъм и рекреация – съдба, по-добра от превръщането ѝ в пушек в чуждите печки.

В същото време желаем да обърнем внимание на управляващите държавните и общински гори в защитените територии и териториите край паметниците на културата и туристическите обекти. Тези гори се ползват през последните години по-интензивно в сравнение с преди, което води не само до загуба на биологично разнообразие, но и на автентичната среда на паметниците на културата и нарушават условията за развитие на туризма. Ние предлагаме целите на стопанисване на тези гори да се формират на базата на екологичната и туристически благоприятстваща зрялост на насажденията, като се запазят в максимална степен вековните и девствени гори.

През настоящата година се очаква да бъдат приети Плановете за управление на Националните паркове Пирин, Рила и Централен Балкан и природните паркове Беласица, Витоша, Българка, Странджа и Персина. Нашето желание е тези паркове да бъдат съхранени в максимална степен като места за природа и устойчив туризъм с максимално ограничаване на човешката намеса, вкл. в областите на дърводобива, лова и строителството.

Ние подкрепяме формулирането на дългосрочна визия за опазването на културното ни наследство в интерес на културния туризъм, съобразно изведените принципи в международноправните документи. В тази връзка отбелязваме, че част от реализираните напоследък реконструкции на крепости по хипотези целят изключително усвояване на средства по Европейски програми, без да има градиране и изява на ценности, и подпомагане на паметници в риск. Решенията кои да са обектите, подпомагани по тези програми, се вземат непрозрачно, както и какви да са намесите по тях – в голямата си част са без обстойно изследване, анализ и съобразяване със световните принципи за опазване, без експертно обсъждане и обществено дискутиране. Днес продължават да се анонсират нови мащабни намеси в археологически обекти от национално значение, които няма да доведат до постигане целите за качествен културен туризъм. Призоваваме Министерство на туризма да се включи ефективно в процеса на опазване на културно-историческото наследство и да не допуска превръщането на българската археология в терен за създаване на съмнителни атракции.

През последните месеци станахме свидетели на небивала медийна кампания и институционен натиск в полза на строежа на втора кабинкова линия в ски-зона Банско и впоследствие на едно десеткратно мащабно разширение на строителството в Северен Пирин, което да обвърже в една мрежа ски-зона Банско с териториите на парка над Добринище, Разлог и Симитли.

Нашето становище е, че кампанията не е подкрепена от социално-икономически анализ за ефектите и ползите за местното население, не е представен правен и икономически анализ на концесията, не се предлагат достоверни данни за размера и заетостта на легловата база, както и за натовареността на пистите и лифтовете на база на продадени лифт карти, като се прави опит тази информация да се подмени със снимки от въздуха и нагласени интервюта и репортажи от ски-зоната и хора, които имат досег с нея.

Считаме, че на този етап при липсата на каквито и да е било данни, не са налице основания, за да се подкрепят инвестиционни намерения за разширение на ски-зона Банско от страна на монополния инвеститор. Настояваме за създаване на достатъчна информираност за всички заинтересовани лица – българските граждани, бизнесът и медиите по така повдигнатите въпроси и съдействие, за да се намери решение за реално подобряване на условията за ски в Банско и на туристическия продукт на Пирин планина като цяло, който не се изчерпва със ски-туризма. За нас този казус е емблематичен, не само за спазването на законите и защитата на публичния интерес в България, но и за пътя, по който ще се развива българския туризъм.“

Share