Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и АПБ, предупреждава премиера Бойко Борисов, че ако тази сряда Министерски съвет приеме проекторешението за изменението на концесионния договор за ски зона Банско, ще узакони едно от най-големите престъпления срещу природата в България и на практика ще подари Пирин на #КОЙ. Това ще е сигурен знак, че законите в държавата не важат за олигарсите, които се крият зад офшорките, притежаващи концесионера „Юлен“ АД, и че държавата работи в тяхна полза.

Природозащитниците считат, че единственото решение, което ще възстанови законността и справедливостта в Национален парк Пирин и ще защити интереса на държавата, бизнеса и обществото, е да се прекрати концесията за ски зона Банско и да се потърси нов концесионер чрез прозрачен конкурс.

Тази позиция произтича от разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от концесионния договор за ски зона Банско, който изисква държавата да прекрати концесията при съществено неизпълнение на задълженията на концесионера.

Кои са съществените задължения, които концесионерът „Юлен“ АД не е изпълнил в периода от 2001 до 2016 г.:

1. Едно от основните задължения на концесионера по договор е да спазва изискванията за опазване на околната среда и да не допуска увреждане на обекта на концесията Пирин. Това задължение е нарушено фундаментално, тъй като геодезично замерване на ски зоната, възложено от Министерство на околната среда и водите през 2010 г., разкрива, че концесионерът е застроил и съответно увредил 60 % по-голяма площ от разрешената по концесионен договор (т.е. 158 ха вместо разрешените 99,55 ха). Според справки на Министерството на околната среда и водите голяма част от ски съоръженията и обектите, довели до надвишаване на концесионната площ с 60%, са изградени, без да са разрешени от екоминистерството, каквито са лифтът „Железен мост-Платото“, ски пистите „Платото-север“, „Стражите“, „Шилигарник 2“, ски пътищата до Банско, водохващанията и водоемите за изкуствен сняг по р. Бъндерица и др. (виж прил. 1 и 3). Противозаконното увреждане на защитени територии представлява престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс.

2. Друго основно задължение на концесионера е да реализира предмета на концесията съгласно концесионния договор и одобрения от Община Банско през 2001 г. Териториално-устройствен план на ски зоната. Това задължение също е драстично нарушено, тъй като след 2004 г. „Юлен“ АД изгражда десетки съоръжения, които нито са предвидени в концесионния договор, нито в плана от 2001 г. на Общината. Това са новите лифтове „Железен мост-Платото“, „Платото“, „Тодорка“, „Бъндеришка поляна-Коларски път“, ски пистите „Платото-север“, „Стражите“, „Шилигарник 2“, водоеми, ски пътища и други обекти. Лифтът „Железен мост-Платото“ и ски-пистите „Стражите“ и „Шилигарник 2“ са изградени дори извън границите на концесията, което е абсурдно нарушение на договора, довело до значително увреждане на Национален парк Пирин и заграбване на територии извън концесията! Прикриването на тези нарушения е осъществено чрез неотразяването на ски зоната в кадастралните карти на общината.

3. Трето задължение е концесионната площ да се използва в съответствие с екологичните изисквания за опазване на защитената територия. С решение №1776/2015 по дело 13995/2014 на ВАС, обаче, е отхвърлено искането на концесионера за получаване на еко-сертификата EMAS на Европейската комисия, с оглед „наличието на доказателства за извършени от „Юлен“ АД нарушения, установяващи трайна тенденция към неспазване на нормативната уредба по околна среда“, както и неразрешени жалби срещу значителното превишаване на концесионната площ и изключването на ски зоната от обекта на световното наследство на ЮНЕСКО поради увреждане на уникалната природа на Пирин.

4.Четвърто задължение на концесионера е да не прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица, което по данни на Сметната палата е нарушено поради прехвърлянето на правото на собственост върху обекти на концесията (напр. лифтовете „Платото“, „Чалин валог“, „Тодорка“ и др.) в полза на офшорната компания „Маренго трейдинг“.

5. Според доклад на Сметната палата, концесионерът не е изпълнявал коректно и задължението си да заплаща предвидените в договора концесионни възнаграждения. Изчислено е, че за периода 2002-2011 г. концесионерът се е опитал да скрие изплащането на 562 494, 44 лв. към концесионните възнаграждения. Отделно от това, през 2009-2011 г. от НАП са установени случаи на двойно счетоводство при продажбата на ски карти, като държавата и към настоящия момент не е на ясно каква част от приходите на концесионера се получават директно на сметките на офшорната компания „Маренго трейдинг“ извън България и съответно се скриват при изчисляването на концесионните възнаграждения.

6. Шесто задължение на концесионера е да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползване на ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения. Съгласно ценоразписа на ски-зона Банско, обаче, за преподавателите няма никакви преференции, а за студентите преференциите от близо 50 % от цената на картите са занижени до по-малко от 10%.

Отговорност за предложението към Министерски съвет за узаконяване на нарушенията в ски зона Банско и за разширяване на концесионните права на „Юлен“ АД в нарушение на конкурентните правила носят партиите, участващи в Съвета за развитие, които в петък, 19 февруари 2016 г., одобриха идеята за изменение на концесията.

Най-голяма отговорност носят обаче експертите, участвали в Междуведомствената работна група, създадена със заповед на премиера през 2014 г., която изготви поръчков доклад и проекторешение на Министерски съвет за изменение на концесионния договор в полза на концесионера-нарушител (прил. 2). Вместо да информират Министерски съвет за драстичните нарушения на концесионния договор, държавните експерти заблуждават от началото на 2015 г., че концесионният договор бил неясен и това е довело до проблемите с концесията.

Експертната група не обяснява обаче какво неясно има в това концесионерът да разполага с точно 99,55 ха по договор с цел изграждането на конкретен списък от ски съоръжения в определени граници, а той да си позволи да построи десетки съоръжения, които не фигурират в договора, заемат 58 ха повече от разрешеното и излизат извън границите на концесията (прил. 1 и 4). Манипулацията на работната група се разобличава и от факта, че държавата продължи и през 2015 г. да разрешава нови строежи в ски зона Банско в нарушение на концесионния договор, без изобщо да повдига въпроса за неяснота в него.

Поръчковият характер на доклада на работната група и проекторешението на МС за изменението на концесионния договор се изобличават най-добре от факта, че вместо мерки за установяване на законността, площта и собствеността на всички обекти в ски зона Банско, се предлага директно изменение на концесионния договор.

Изменението предвижда основно десетократно увеличение на концесионната площ от 99,55 ха до 1069,58 ха (сравни прил. 3 и 5), с което се узаконява незаконното надвишаване на досегашната концесионна площ с 60% и се дават права за застрояване върху нови площи от парка, включително извън границите на досегашната концесия. Това е не само нарушение на чл. 21 от Закона за защитените територии, но и нарушение на конкурентните правила. Доколкото това решение на Министерски съвет представлява държавна помощ, то за тази помощ следва да бъде информирана Европейската комисия, за да се прецени нейната законосъобразност.

Ето защо коалицията „За да остане природа в България“ настоява проекторешението за изменение на концесионния договор за ски зона Банско да се отхвърли, да се изиска от държавните институции възстановяване на държавната собственост върху обектите от концесията с актове за държавна собственост, нанасянето на цялата ски зона в кадастралните карти на Община Банско и при потвърждение на всички данни за драстични нарушения на концесионния договор, той да бъде прекратен.

Приложения:

1. Карта, списък и доказателства за нарушения на концесионния договор за ски зона Банско.

2. Проекто-решение и доклад на МРГ за концесията за ски зона Банско.

3. Скица на концесията за ски зона Банско – Прил. 1 към концесионния договор

4. Карта на нарушенията на концесионния договор за ски зона Банско

5. Карта на предложението на МРГ за нова граница на концесията с площ от 1070 ха

Share