Logo_BSCP (2)В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна Асоциацията на парковете в България проведе 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в администрациите, отговорни за опазване на защитените територии в района на Западна и Централна Стара планина. Темите на обучнието бяха свързани с набиране на средства и привличане на доброволен труд, опазване на биоразнообразието, взаимодействие с други заинтересовани лица, иновативни подходи за ефективното управление на природните ресурси. На обучението 24 външни експерти представиха разнообразни теми, важни за управлението на защитените територии във връзка с устойчивото развитие на селските райони.
Обучението е част от проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“.
Списъкът с презентациите и самите презентации, които бяха представени по време на обучението, са:

1. Представяне на проекта „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” от д-р Стоилко Апостолов, Фондация Биоселена

2.1 Европейска екологична мрежа Натура 2000 в България

2.2 Адаптиране на Горскостопанските планове (ЛУП) към изискванията на Натура 2000. Пример от ДГС Михалково. Управление на горски местообитания в Натура 2000

2.3 Горска сертификация

3. Непознатите пеперуди – колко знаем за тях?

4. Преработка във фермата и директни продажби

5. Паша на територията на Национален парк „Централен Балкан” и адаптивно управление

6. Биоразнообразие – Бръмбари

7. Престъпления срещу редки защитени видове в България

8. Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР

9. Защитени мравки в България

10. Обитателите на електропроводите

11. Семейство Салепови

12. Очаквани възможности на финансиране за устойчиво земеделие и биоразнообразие през програмен период 2014-2020

13. Туризъм, печелещ от опазването на природата и подкрепящ опазването ѝ

14. Правни режими на ползване на земеделските земи

15. Проблеми на опазването на дивата коза в България

16. Мечката битие и конфликт

17. Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните микрорезервати

18. Как да развиваме връзките с обществеността

19. Европейски лалугер Ре-/интродукция и природозащитни мерки

20. Растения и туризъм

21. Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони

22. Детски площадки от естествени материали

23. Технологии и методи за наблюдение на животни

24. Хранкооп – не-зависимост

25. Цялостно мобилно ГИС решение за теренна работа

26. Биопроизводство – вино и лозарство

27. Дарителство и доброволчество – защо да го правим, от кого и как

Share