Logo_BSCP (2)

Третото обучение на АПБ в рамките на проект „За Балкана и Хората“ се проведе в периода 11-15 май 2015 г. в гр. Враца. Обучението повиши капацитета на над 80 представителя на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата в България. За целта бяха поканени 30 лектори.

Списъкът с презентациите и самите презентации, които бяха представени по време на обучението, са:

1.  „Лесовъдите и защита на природата“ с лектор: гл.ас. Евгени Цавков, Катедра „Дендрология“ при ЛТУ

2. „Правото на достъп до информация и практиката по прилагането му“ с лектор: Кирил Терзийски, ПДИ

3. „Подходи при възстановяване на гнезденето на изчезналата от България белошипа ветрушка“ с лектор: Градимир Градев, Зелени Балкани

4. „Промени в законодателството, свързано с управлението на горите“ с лектор: инж. Ценко Ценов, ИАГ

5. „Дендрохронологичните методи при проучване на дървета и гори“ с лектор: гл.ас. д-р Момчил Панайотов, Катедра „Дендрология“ при ЛТУ

6. „Резултати от проект: „За Балкана и Хората““, с лектор: д-р Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“

7. „Възможности за проучване на биоразнообразието при инвентаризацията на горите“ с лектор: инж. Вероника Фердинандова, проект „Горите на орела“, БДЗП

8. „Спасителният център за диви животни, поглед в бъдещето – образователни екологични дейности, работа с деца и ученици“ с лектор: Христина Клисурова, Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани

9. „Траките като най-голямата европейска селска култура (екологични аспекти)“ с лектор: доц. д-р Атанас Орачев, председател на Научния съвет на Сдружение „Черноморска Странджа“

10. „Добри практики в управлението на ДПП Врачански Балкан“ с лектор: инж. Николай Ненчев, ДПП „Врачански Балкан“

11. „Методи за планиране на дейности за възстановяване на видове от дивата природа“ с лектор: Симеон Арангелов, СДП Балкани

12. „Възможности за финансиране на проекти по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г.“ с лектор: инж. Весела Бубова, Десислава Стефанова, МОСВ

13. „Експертизи при разследване на престъпления и административни нарушения срещу горското стопанство. Веществени доказателства“. Лектор: д-р Ружена Кондева – Елчинова, Районна прокуратура -Разлог

14. „Възможности през новия програмен период: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““. Лектор: Илиян Томов, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, МОН

14.1 „Създаване и развитие на центрове за върхови постижения“

14.2 „Създаване и развитие на центрове за компетентност“

14.3 „Изграждане на регионални научни центрове“

14.4 „Създаване и модернизиране на уникални научни инфраструктури като партньори в европейски научно-изследователски комплекси“

15. „Защо не ме харесват – Новата комуникационна среда и ориентацията в нея“. Лектор: Иван Бедров

16. „Предмет и средства за извършване на престъпления и административни нарушения срещу природата. Веществени доказателства“ Лектор: Николай Пончев, Районна прокуратура – Тетевен

17. „Мерки за опазване на планинския кеклик Alectoris graeca“. Лектор: доц. д-р Христо Михайлов, катедра „Ловно стопанство“, ЛТ У

18. „Изследователски подходи при актуализиране на Плановете за управление на националните паркове в България“. Лектор: доц. д-р Мариaна Драганова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

19. „Торфищата в България – важни и уязвими местообитания“ с лектор доц. д-р Райна Начева, БАН-ИБЕИ

20. „Анализ на проблемите, свързани с реализирането на наказателната отговорност и административно-наказателната отговорност по отношение на екологичните престъпления и нарушения“. Лектор: Районен Съдия Станислав Цветков

21. „Червеният аполон (Parnassius apollo) – част от световната хармония и екология“ с лектор Янко Маринов

22. „Прилагане на мерки, смекчаващи последствията от климатичните промени в защитените територии“ с лектор: ланд. арх. Людмила Димитрова и инж. Добромира Димова, Екоиновации ЕООД

23. „Проучване и опазване на есетровите риби“ с лектор: Стоян Михов, ръководител „Природозащитна дейност“, WWF

24. Емпиричната социална информация при управлението на защитените територии: необходимост, методи за събиране, използване“ с лектор: доц. дсн Анна Мантарова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

25. Пеперудите: малкото, което знаем за тях“ с лектор: доц. д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН

26. „Политиката за околна среда и развитие на периферни райони в ОПРР 2014-2020“ с лектор Драгомир Константинов, Фондация „Зеленика“

27. „Зарибяване на пъстървовите реки – ползи и рискове или как да съхраним местната ихтиофауна“ с лектор: доц. д-р Елиза Узунова, Катедра „Обща и приложна хидробиология“, БФ на СУ

28. „Проблемът с катеренето, катерачите и защитените видове животни в „Не сме сами на скалите““ с лектори: Андрей Ралев, СДП Балкани и Боян Петров, НПМ-БАН

29. Фотокапаните като метод за проучване и мониторинг на средни и едри бозайници и птици. Планиране, изпълнение и анализи на събраните данни“ с лектор: гл. ас. д-р Диана Златанова, СУ

30. „Природа и архитектура“ с лектор арх. Веселин Веселинов, Bauhaus LTD / VNV.bg

Share