Logo_BSCP (2)

Второто обучение на АПБ в рамките на проект ”За Балкана и Хората” се проведе в периода 26-30 май 2014 г. в гр. Априлци. Самото обучение целеше повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. За целта бяха поканени 27 лектори.

Списъкът с презентациите и самите презентации, които бяха представени по време на обучението, са:

1. “Представяне на проекти от схемата за безвъзмездна помощ” с лектор: Мария Минкова – ШМО

2. “Планиране на ОПОС за периода 2014 – 2020 г.” с лектор: Катерина Раковска –WWF

3. “Методи за изследване на едрите хищници в България” с лектор: д-р Диана Златанова – СУ

4. “Как да работим с фотожурналистите” с лектори: Ладислав Цветков- bTV и Десислава Лещарска – Капитал

5. “Възраждане на естествените материали в съвременното строителство” с лектор: арх. Георги Георгиев

6. “Възстановяване и подпомагане на растителни видове и местообитания” с лектор: Десислава Гюрова

7. “Как да работим с медиите?” с лектор Десислава Лещарска – Капитал

8. “Основни различия в методите за провеждане на проучвания. А: .„Характеристики и провеждане на дълбочинни интервюта“ Б: Основни стъпки за успешно модериране на фокус групи“ с лектори: Ваня Георгиева и Станислав Стоянов- Алфа рисърч

9. “Хора ЗА природата – зелено общество в действие” с лектор: Христина Клисурова- Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани

10. “Прилагане на количествените методи в изследователската практика” с лектор: Павел Вълчев – Алфа рисърч

11. “Непознатите пеперуди – колко знаем за тях? Методи за проучване и опазване” с лектор: Доц. д-р Стоян Бешков – НПМ-БАН

12. “Престъпления против горското стопанство. Особености на процесуалната дейност при разследването и доказването им” с лектор: д-р Ружена Елчинова-Кондева – районен прокурор Разлог

13. “Престъпления против обществените отношения, свързани с опазването на дивеча и рибата, като национално богатство, особености на процесуалната дейност при разследването и доказването им” с лектор: Николай Пончев – районен прокурор Тетевен

14. “Как да проучваме различни аспекти от живота на змиите” с лектор: д-р Николай Цанков- НПМ-БАН

15. “Убеждаващата комуникация” с лектор: Радина Ралчева – Civitas България, An Exclusive Affiliate of Ketchum

16. “Завръщането на лешоядите – от планиране към реалност и сега накъде?” с лектор: Елена Кметова – Зелени Балкани

17. “Опазване на реките” с лектор: Иван Христов

18. “ВЕЦ и опазване на реките” с лектор Иван Христов

19. “Принципи на развитието и логически грешки” с лектор: проф. д-р Александър Гънгов – СУ

20. “Представяне на ръководство за управление на пасища” с лектор: доц. Д-р Росен Цонев – СУ

21. “Основни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки” с лектор: Евелина Кабакова

22.“Червената книга на хабитатите в България” с лектор: доц. Росен Цонев –СУ

23. “Значение и инвентаризация на мъртвата дървесина в горските екосистеми” с лектор: д-р инж. Станислав Лазаров

24. “Идентификация и обозначаване на биотопни дървета” с лектор: д-р инж. Станислав Лазаров

25. “Адаптивното управление – стъпка напред в планирането и управление на природозащитни дейности и проекти” с лектор: Владимир Милушев – БФБ

26. “Туристическа инфраструктура и природни атракции” с лектор: ландш.арх. Снежка Каратотева

27. “Трипръстият и белогърбият кълвач – птици на вековните гори и мъртвата дървесина” с лектор: Стефан Аврамов – БФБ

FacebookSvejoTwitterGoogle+