Logo_BSCP (2)

Второто обучение на АПБ в рамките на проект „За Балкана и Хората“ се проведе в периода 26-30 май 2014 г. в гр. Априлци. Самото обучение целеше повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. За целта бяха поканени 27 лектори.

Списъкът с презентациите и самите презентации, които бяха представени по време на обучението, са:

1. „Представяне на проекти от схемата за безвъзмездна помощ“ с лектор: Мария Минкова – ШМО

2. „Планиране на ОПОС за периода 2014 – 2020 г.“ с лектор: Катерина Раковска –WWF

3. „Методи за изследване на едрите хищници в България“ с лектор: д-р Диана Златанова – СУ

4. „Как да работим с фотожурналистите“ с лектори: Ладислав Цветков- bTV и Десислава Лещарска – Капитал

5. „Възраждане на естествените материали в съвременното строителство“ с лектор: арх. Георги Георгиев

6. „Възстановяване и подпомагане на растителни видове и местообитания“ с лектор: Десислава Гюрова

7. „Как да работим с медиите?“ с лектор Десислава Лещарска – Капитал

8. „Основни различия в методите за провеждане на проучвания. А: .„Характеристики и провеждане на дълбочинни интервюта“ Б: Основни стъпки за успешно модериране на фокус групи“ с лектори: Ваня Георгиева и Станислав Стоянов- Алфа рисърч

9. „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“ с лектор: Христина Клисурова- Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани

10. „Прилагане на количествените методи в изследователската практика“ с лектор: Павел Вълчев – Алфа рисърч

11. „Непознатите пеперуди – колко знаем за тях? Методи за проучване и опазване“ с лектор: Доц. д-р Стоян Бешков – НПМ-БАН

12. „Престъпления против горското стопанство. Особености на процесуалната дейност при разследването и доказването им“ с лектор: д-р Ружена Елчинова-Кондева – районен прокурор Разлог

13. „Престъпления против обществените отношения, свързани с опазването на дивеча и рибата, като национално богатство, особености на процесуалната дейност при разследването и доказването им“ с лектор: Николай Пончев – районен прокурор Тетевен

14. „Как да проучваме различни аспекти от живота на змиите“ с лектор: д-р Николай Цанков- НПМ-БАН

15. „Убеждаващата комуникация“ с лектор: Радина Ралчева – Civitas България, An Exclusive Affiliate of Ketchum

16. „Завръщането на лешоядите – от планиране към реалност и сега накъде?“ с лектор: Елена Кметова – Зелени Балкани

17. „Опазване на реките“ с лектор: Иван Христов

18. „ВЕЦ и опазване на реките“ с лектор Иван Христов

19. „Принципи на развитието и логически грешки“ с лектор: проф. д-р Александър Гънгов – СУ

20. „Представяне на ръководство за управление на пасища“ с лектор: доц. Д-р Росен Цонев – СУ

21. „Основни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки“ с лектор: Евелина Кабакова

22.„Червената книга на хабитатите в България“ с лектор: доц. Росен Цонев –СУ

23. „Значение и инвентаризация на мъртвата дървесина в горските екосистеми“ с лектор: д-р инж. Станислав Лазаров

24. „Идентификация и обозначаване на биотопни дървета“ с лектор: д-р инж. Станислав Лазаров

25. „Адаптивното управление – стъпка напред в планирането и управление на природозащитни дейности и проекти“ с лектор: Владимир Милушев – БФБ

26. „Туристическа инфраструктура и природни атракции“ с лектор: ландш.арх. Снежка Каратотева

27. „Трипръстият и белогърбият кълвач – птици на вековните гори и мъртвата дървесина“ с лектор: Стефан Аврамов – БФБ

Share