140В периода 26-30 май 2014 г. Асоциация на парковете в България проведе второто петдневно обучение, което е част от поредицата обучения на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. В събитието взеха участие 80 представители от парковите дирекции в България, МЗХ, РИОСВ и НПО. Обучението се проведе в град Априлци.

Програмата на обучението беше разпределена в 5 работни дни, като основната цел беше да се проведат няколко успоредно протичащи курсове и посещение на терен. На обучението бяха поканени 27 лектора, които представиха теми, свързани с престъпленията против горското стопанство, принципите на развитието и логически грешки, адаптивното управление, туристическа инфраструктура, работа с медиите, успешни комуникации, основните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, биоразнообразието и други.

По време на теренното посещение в Априлци, участниците посетиха Национален парк Централен Балкан.

Обучението се изпълни в рамките на Дейност А.3 по проект: „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share