Автор на снимката: Ралица Вълчева

Автор на снимката: Ралица Вълчева

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ , в която членува и АПБ подкрепи позицията на главния прокурор Сотир Цацаров пред медии от 11 август 2017 година, в която той отбеляза, че създаването на Натура 2000 е една “доходна хранителна среда” за някои организации.

Природозащитниците изпратиха сигнал до главния прокурор по повод обществена поръчка на МОСВ за „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 „Рила-буфер“. Въпросната поръчка цели да анализира документацията за вече предложените зони, да проведе допълнително проучване и даде изводи и препоръки. Прогнозната стойност е 600 000 лева с ДДС.

Природозащитниците обръщат внимание на главния прокурор, че обектът на обществената поръчка е ЧАСТ ОТ ЕДНА от общо 114 защитени зони, предложени от БДЗП още през 2006 година. Съгласно публичната информация тази разработка на БДЗП е финансирана със средства на ПУДООС към МОСВ по договор от 2005 г. с размер на финансирането от 325 000 лева.

Обикновеното сравнение между тези данни показва, че МОСВ смята да плати за проучване на една зона два пъти повече средства, отколкото е платило за проучване на други 114 зони.

Даже да се отчете влиянието на инфлацията (съгласно калкулатора на инфлация на НСИ за периода януари 2005 – юли 2017 година инфлацията е 50,9 %) може да отчетем над 100 пъти увеличаване на разхода за проучване и определяне на една защитена зона.

Коалицията „За да остане природа в България“ няма да коментира целесъобразността на разходитеза тази обществена поръчка, отчитайки трайната съдебна практика на Европейския съд, посочена подробно и в решението на Съда по делото срещу България за Калиакра.

Share