Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ се обръща към Висшия съдебен съвет (ВСС) и председателя на Върховния административен съд (ВАС) да изберат публично 5-членния състав на ВАС, който ще разглежда дали 3-членен състав на същия съд правилно е отменил правителственото решение от декември 2017 г., с което беше променен планът за управление на Национален парк Пирин, за да се разреши застрояване на близо половината му територия.

Защо се налага това?

В поредица от изявления в медиите представители на правителството открито заявиха, че са сигурни, че 5-членен състав на ВАС ще отмени решение 10238/27.07.2018 на 3-членен състав на ВАС, с което бе отменено Решение № 821/29.12.2017 г. на Министерски съвет за промяна плана за управление на Национален парк Пирин. Към днешна дата не се знае със сигурност, че правителството ще обжалва, но изявленията на негови представители са в такава посока.

В съответствие с чл. 9 (1) от Закона за съдебната власт разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им. За съжаление, в приетата от ВСС „Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата“ правомощието за разпределение на делата е предоставено на административните ръководители на съдилищата, без да е предвиден публичен контрол върху осъществяването, поради което често се твърди, че съставите са манипулирани.

Коалицията „За да остане природа в България“ не иска да бъде поставено под съмнение случайното разпределение на това дело, към което има висок обществен интерес, и по този начин да бъде нарушено правото на справедлив съдебен процес на двете страни. Затова отправяме искане до ВСС и председателя на ВАС да организират публично разпределение на делото по жалбата срещу решение 10238/27.07.2018 на 3-членен състав на ВАС, като всички членове на състава да бъдат определени на случаен принцип в присъствието на журналисти и IT експерти. Припомняме, че решение за подобна мярка няма да бъде прецедент, тъй като подобно бе взето по едно от делата срещу Цветан Цветанов за отказано използване на специални разузнавателни средства, за което на две инстанции той получи ефективни присъди.

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е ратифицирана от България и съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право и има предимство пред нормите на националното ни право, които ѝ противоречат. Член 6 на Конвенцията гарантира правото на справедлив съдебен процес, което право включва разглеждането на делата от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона, припомнят природозащитниците.

Share