Гражданската коалиция „За да остане природа в България“ алармира, че на 12 декември депутатите от комисията по околната среда и водите в Народното събрание гласуваха Законът за защитените територии (ЗЗТ) да бъде изменен така, че вече да не забранява изменението на естествените водни течения в националните паркове. Това означава, че коритата на реки ще могат да бъдат променяни, за да осигуряват вода за производство на изкуствен сняг. Опитът да се промени ЗЗТ се прави чрез преходни и заключителни разпоредби на Закона за чистота на атмосферния въздух.

Промяната е предложена от депутати от „Обединени патриоти“ и цели да промени чл.21, т.9 от Закона за защитените територии, която гласи: В националните паркове се забранява нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии.“ „Патриотите“ предлагат да се разреши нарушаване на състоянието на водите в националните паркове „в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората и до материални щети“.

От природозащитната коалиция коментират, че въпросите, свързани с опазване на населението от наводнения се уреждат в Закона за водите, а не в Закона за защитените територии. При нужда от усъвършенстване и подобряване на нормативната база, свързана с превенция на наводнения, следва да се промени съдържанието на Закона за водите, който вече беше променен преди по-малко от десет дни. В действащите планове за управление на риска от наводнение не е идентифициран проблем с режима на националните паркове, регламентиран по ЗЗТ. Единственият случай на район със значителен потенциален риск от наводнения, попадащ в национален парк, е река Глазне над Банско. Затова в плана за управление на риска от наводнение в района на реката, е включена мярката „Изграждане на диги по десния бряг на река Демяница чрез дейности, щадящи природата”. Тя е допустима по режимите на ЗЗТ и тези на националните паркове, съответно промяна на закона не се налага.

Отгоре на всичко с предложението си депутатите от Обединени патриоти са нарушили правилника на Народното събрание. Те би трябвало да са внесли и мотивирали предложението си още на първо четене в Комисията по околна среда. Сега предложението им няма как да бъде прието, без Народното събрание да направи нарушение.

В предложението за изменение на чл.21, т.9 от Закона за защитените територии липсва детайлна обосновка за тази промяна, включително и с позоваване на достоверни източници и посочване на конкретни случаи. Не е изготвена и финансова оценка на предлаганите промени и очаквани резултати от прилагането им, промяната не е свързана с целите на закона Закона за чистота на атмосферния въздух, подчертават природозащитниците.

Коледен подарък за концесионера на ски зона „Банско“?

„За да остане природа в България“ припомня, че в последните години Коледа е благодатно време за неизвестния, според институциите, концесионер на ски зона „Банско“. Преди година беше направен опит планът за управление на Национален парк „Пирин“ да се промени така, че да даде възможност за мащабни сечи и строежи в парка. Сега се предлага законодателна промяна, която отново ще облагодетелства концесионера на ски зона „Банско“. „Юлен АД“ има нужда от водохващания за изкуствен сняг, а понастоящем такива не са разрешени. Ако те минат маскирани като отклонения на води за превенция от наводнения, общината, като акционер във фирмата концесионер, лесно ще уреди от тях да се взема вода за изкуствен сняг.

Share