Асоциация на парковете в България изпрати становище по проекта на Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Столична Община, публикувана на страницата на общината: https://www.sofia.bg/web/guest/forest-areas.

Проектът на наредбата е изготвен при пълна липса на прозрачност с компетентните институции и без участието на заинтересованата общественост. Той е и в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за горите, тъй като с наредбата разпорежда всички паркове и градини да се стопанисват като гора, въпреки че законът изрично уточнява, че той не се прилага за градските паркове и градини. Наредбата предлага горските територии в района на Столична община да се охраняват от частни охранителни фирми, без да имат нужната и задължителна лесовъдска квалификация. и да се опазват от лица, които не са лесовъди.

Със становището на АПБ можете да се запознаете тук http://parks.bg/wp-content/uploads/2019/08/43_12082019_Stanovishte_APB.pdf

Share