Коалиция „За да остане природа в България“,в която членува и АПБ отново алармира, че в Природен парк „Странджа“ се строи в нарушение на Закона за защитените територии и настоява всички виновни лица, допуснали застрояването на парка да понесат наказателна отговорност.

Най-големият природен парк в България – Странджа, в района на община Царево, и това лято е обект на засилен инвеститорски интерес. Един от фрапантните примери е току-що излетият бетон за строеж на вилна сграда в м. Поляните в Синеморец, което е едно от местата в България с изключителна ландшафтна стойност. Освен тази вилна сграда, село Синеморец е осеяно с незавършени строежи.

Коалиция „За да остане природа в България“ напомня на компетентните органи, че всяко строителство в границите на природния парк е забранено на основание чл. 31 , т. 9 от Закона за защитените територии, защото в заповедта за обявяване на парка от 2000 г. няма изрично разрешено никакво строителство. Община Царево също така няма общ устройствен план, но в същото време РИОСВ Бургас продължава да издава десетки частни решения за застрояване на община Царево и на природния парк. Това е видно от справка на природозащитниците на издадените решения за изграждане на вилни сгради и всякакви ваканционни строежи, публикувани на страницата на РИОСВ Бургас само за последните три години.

Според Коалиция „За да остане природа в България“ това е съзнателен опит за заличаване на последните незасегнати части от южното ни Черноморие в нарушение на законовите режими на Природен парк „Странджа“.

Екокоалицията напомня, че Законът за защитените територии се различава от други екологични закони. При Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда, постигане на техните цели се осъществява с произнасянето органите по околната среда по преценки или детайлни оценки за въздействията върху околната среда. Постигането на целите на Закона за защитените територии се осъществява чрез кумулативни режими – режими по самия закон, режими в заповедите за обявяване на защитените територии и режими в плановете за управление. Издаването на съгласувателни решения по ЗЗТ от органите по околна среда, независимо от тяхното съдържание, не отменя задължението по чл. 11 от ЗЗТ за всички собственици и ползватели на защитените територии да спазват режимите, установени по реда на този закон, със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й. Противозаконното повреждане на защитена територия – в случая Природен парк „Странджа“, е престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс.

Коалиция „За да остане природа в България“ обръща сериозно внимание на министър-председателя и главния прокурор на Република България, че длъжностните лица от РДНСК Бургас, РИОСВ Бургас, Община Царево и други, допуснали строителни дейности в границите на Природен парк „Странджа“ и лицата, пряко извършвали такова строителство, довело до повреждане на парка, подлежат и на наказателно преследване по Наказателния кодекс.

Заради зачестилите посегателства срещу защитената природа в България, на 25 юни в различни градове в България ще има протести под надслов „Долу ръцете от Закона! Долу ръцете от морето, планините, реките!“.

Share